มุสลิมไทย คำที่ใช้เรียกผู้หญิง และ ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยมุสลิม

2 กค. 55     36148

ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยมุสลิม

กะปิเยาะฮ ฺ/ กะเปี๊ยะ  แปลว่า  หมวกผ้าทรงกลมสีขาวไม่มีปีก ซึ่งมุสลิมนิยมสวมกัน  คำนี้เพี้ยนมาจากคำว่า “กูฟียะฮฺ”

กำปง  แปลว่า  หมู่บ้านหรือชุมชน

กิตาบุลลอฮฺ  แปลว่า  คัมภีร์ของอัลลอฮฺ หมายถึงคัมภีร์กุรอาน

กุบูรฺ / กุโบร์  แปลว่า  สุสานหรือสถานที่ฝังศพของมุสลิม

(อัล) กรุอาน  แปลว่า  คัมภีร์สูงสุดของมุสลิม เป็นวจนะของอัลลอฮฺที่ประทานแก่ท่านนบีมุฮัมมัดในภาษาอาหรับและได้รับการรวบรวมขึ้น  เป็นรูปเล่มหลังการเสียชีวิตของท่าน เป็นธรรมนูญชีวิต  ของชาวมุสลิมและเป็นแหล่งที่มาเบื้องต้นของกฎหมาย  อิสลาม คัมภีร์กุรอานไม่เคยถูกสังคายนาหรือเปลี่ยนแปลง  แก้ไขเลยนับตั้งแต่มีการรวบรวมขึ้นเป็นรูปเล่ม

คอเต็บ / เคาะฎีบ  แปลว่า  ผู้กล่าวคำเทศนาหรือกล่าวปาฐกถาธรรมโดยเฉพาะในการ  ละหมาดวันศุกร์และในวันอีดทั้งสอง

ชะรีอ๊ะฮฺ  แปลว่า  กฎหมายอิสลามที่มีรากฐานมาจากคัมภีร์กุรอานแบบอย่าง  คำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดและความเห็นพ้องต้องกันของ  บรรดาผู้ทรงความรู้ในเรื่องศาสนบัญญัติอิสลาม

ชะอุบาน  แปลว่า  เดือนที่ 8 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม

ชุกู๊รุ  แปลว่า  การขอบคุณ

เชค / ชีค  แปลว่า  ผู้นำ หัวหน้า ผู้อาวุโส ผู้ทรงความรู้ เช่น เชคคุลฮะดีษ  หมายถึงผู้ทรงความรู้ทางด้านฮะดีษ

เชาวาล  แปลว่า เ  ดือนที่ 10 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม

ซัยยิด  แปลว่า  “นาย” เป็นคำเรียกเพื่อให้ความเคารพและยกย่อง หลังสมัย  ท่านนบีมุฮัมมัดคำว่า “ซัยยิด” ได้ถูกนำไปใช้เพื่อบ่งบอกถึง  การสืบเชื้อสายมาจากสมาชิกในครอบครัวของท่านนบีมุฮัมมัด

ซุนนี  แปลว่า  ผู้ปฏิบัติตามแบบอย่างคำสินของท่านนบีมุฮัมมัด ซุนนีเป็น  ประชากรมุสลิมส่วนใหญ่ในโลกมุสลิม

ซุมเป๊าะฮ ฺ(ภาษามลายู)  แปลว่า  การสาบานโดยผู้สาบานจะต้องกล่าวคำสาบานในนาม  อัลลอฮฺต่อหน้าพยานว่าจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่ทำสิ่งนั้น  หากผิดคำสาบานก็จะต้องมีการชดใช้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น  การถือศีลออด การให้อาหารแก่คนยากจน เป็นต้น

ซุลเกาะด๊ะฮฺ แปลว่า เดือนที่ 11 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม ตามประเพณี ดั้งเดิมของอาหรับ เดือนนี้ถือเป็นเดือนต้องห้ามรบราฆ่าฟัน และการปล้น สะดม ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย ให้แก่ผู้เดินทางมาทำพิธีฮัจย์

ซุลฮิจญะฮฺ แปลว่า เดือนที่ 12 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม เป็นเดือน ที่มุสลิมทำพิธีฮัจย์ ระหว่างวันที่ 8-13 ของเดือนนี้ถือเป็น เดือนต้อง ห้ามรบราฆ่าฟันและการปล้นสะดม ทั้งนี้เพื่อเป็น มาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เดินทางมาทำพิธีฮัจย์

ญามิอฺ แปลว่า มัสญิดขนาดใหญ่ซึ่งถูกใช้เพื่อบรรจุคนละหมาดเป็นจำนวนมาก

ญุมาดา อัซซานี แปลว่า เดือนที่ 6 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม

ญุมาดา อัลเอาวัล แปลว่า เดือนที่ 5 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม

ญุมุอ๊ะฮฺ แปลว่า วันศุกร์ เป็นวันสำคัญประจำสัปดาห์ของมุสลิม เป็นวันที่ อิสลามกำหนดให้ผู้ชายมุสลิมต้องไปมัสญิดเพื่อฟังปาฐกถาธรรม และละหมาด ร่วมกันในตอนบ่าย แต่ไม่บังคับสำหรับผู้หญิง การละหมาดวันศุกร์เรียกว่าละหมาดญุมุอ๊ะฮฺ

ดารุสสลาม แปลว่า แผ่นดินที่ปกครองด้วยกฎหมายอิสลาม หรือแผ่นดินที่สันติสุข

ดารุลฮัรฺบ์ แปลว่า ดินแดนหรือประเทศที่ทำสงครามกับประเทศมุสลิม

ดาโต๊ะ แปลว่า ตำแหน่งที่รัฐบาลมาเลเซียและบรูไนมอบให้แก่บุคคลที่ ทำคุณงานความดีหรือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมหรือเพื่อ เป็นเกียรติแก่บุคคลที่ทำ หน้าที่สำคัญ ๆ เช่น รัฐมนตรี

ดุอาอ์ แปลว่า การวิงวอนขอพรต่อพระเจ้า

ตาดีกา แปลว่า ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กในชุมชนมุสลิมซึ่งถูกจัดขึ้น เพื่อให้การอบรมทางด้านศาสนาแก่เด็ก คำว่า ตาดีกา (TADIKA) เกิด จากการรวมคำย่อมาจากภาษามลายูดังนี้ TA ย่อมาจาก TAMAN ซึ่งหมายถึงศูนย์ DI ย่อมาจากคำว่า DIDIKAN แปลว่าอบรมและคำว่า KA ย่อมาจากคำว่า

KANAK-KANAK แปลว่าเด็ก ๆ

นบี แปลว่า ผู้เผยแผ่หรือผู้นำคำสอนของพระเจ้ามายังมนุษยชาติ

บัง / อาบัง แปลว่า คำที่ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูใช้เรียกพี่ชาย

บิหลั่น แปลว่า ผู้ทำหน้าที่ป่าวประกาศให้มุสลิมมาละหมาดที่มัสญิด เมื่อถึงเวลา คำว่า “บิหลั่น” มาจากคำว่า “บิลาล” ซึ่งเป็น ชื่อของทาสผิวดำผู้ทำหน้าที่ป่าว ประกาศเชิญชวนมุสลิม ให้มาละหมาดเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์อิสลาม

ปอเนาะ แปลว่า สถาบันสอนศาสนาอิสลามแบบดั้งเดิมซึ่งผู้เรียนจะมาอยู่ ประจำในกระท่อมหลังเล็ก ๆ ที่ปลูกขึ้นเองหรือถูกจัดเตรียม ไว้ใกล้ๆสถานที่เรียน คำว่า ปอเนาะเป็นภาษามลายูที่มาจาก คำว่า “ฟุนดุ๊ก” ในภาษาอาหรับที่แปลว่า โรงแรมหรือที่พัก

ป๊ะ / เป๊าะ แปลว่า คำที่ชาวไทยเชื้อสายมลายูและชวาใช้เรียกพ่อ

มักก๊ะฮฺ แปลว่า เมืองสำคัญของโลกมุสลิมในซาอุดิอารเบีย เป็นที่ตั้งของ มัสญิดอัลฮะรอมและก๊ะอฺบ๊ะฮฺ

มัดเราะซะฮฺ แปลว่า โรงเรียน

มัสญิด แปลว่า สถานที่ก้มกราบสักการะพระเจ้าของชาวมุสลิม เป็นสถานที่ หวงห้ามไว้สำหรับทำพิธีทางศาสนาของมุสลิมโดยเฉพาะ หากผู้ที่มิใช่มุสลิมจะเข้าไป เพื่อจะศึกษาหรือวัตถุประสงค์ ใด ควรจะขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ประจำมัสญิดโดยเฉพาะ อิหม่ามเสียก่อน

มัสญิดอัลฮะรอม แปลว่า มัสญิดที่มีความสำคัญอันดับแรกของมุสลิม เป็นที่ตั้งของ ก๊ะอฺบ๊ะฮฺซึ่งมุสลิมไปร่วมชุมนุมปฏิบัติศาสนกิจโดยเฉพาะ พิธีฮัจย์และอุมเราะฮฺ

มุสลิมไทย คำที่ใช้เรียกผู้หญิง และ ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยมุสลิม

มุสลิม แปลว่า ผู้นอบน้อมยอมตนต่อพระประสงค์หรือคำบัญชาของพระ ผู้เป็นเจ้า ใช้เรียกผู้นับถือศาสนาอิสลามที่เป็นชายและ ผู้หญิงเรียกว่า “มุสลิมะฮฺ”

มุฮัมมัด แปลว่า ชื่อนบีคนสุดท้ายของพระเจ้า มีความหมายว่า “ผู้ได้รับ การสรรเสริญ”

เราะบีอุซซานี แปลว่า เดือนที่ 4 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม

เราะบีอุลเอาวัล แปลว่า เดือนที่ 3 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม

เราะมะฎอน / รอมฎอน แปลว่า เดือนที่ 9 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม เป็นเดือน ที่มุสลิมถือศีลอด

เรามะฎอนกะรีม แปลว่า คำทักทายของมุสลิมเมื่อย่างเข้าสู่เดือนเราะมะฎอน

ละหมาด / นมาซ แปลว่า การแสดงความเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺของชาวมุสลิม ซึ่งต้องทำวันละ5เวลาเพื่อเป็นการยืนยันความศรัทธาของตัวเอง คำนี้เข้าใจว่า เพี้ยนมาจากคำว่า “นมาซ” ในภาษาเปอร์เซีย

วาญิบ แปลว่า หน้าที่ที่มุสลิมต้องปฏิบัติ การละเว้นถือเป็นบาป

เศาะฬรฺ แปลว่า เดือนที่ 2 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม

สุลต่าน แปลว่า ผู้มีอำนาจปกครอง

สุเหร่า แปลว่า สถานที่สำหรับใช้ในการละหมาดหรือมัสญิดนั่นเอง คำนี้มักใช้เรียกกันเฉพาะภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

อิสลาม แปลว่า ความสันติ การนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้า

อุสตาซ แปลว่า อาจารย์ ผู้ทรงความรู้ ผู้อาวุโส

ฮัจญ์ แปลว่า การปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักก๊ะฮฺตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด ระหว่างวันที่ 8-13 ของเดือนซุลฮิจญะฮฺ

ฮาญี แปลว่า ผู้ทำพิธีฮัจญ์

ฮายะฮฺ / ฮายัต แปลว่า การละหมาดวิงวอนขอพร

ฮาลาล แปลว่า สิ่งที่พระเจ้าทรงอนุมัติ

ฮิญาบ แปลว่า ม่านกั้น คำนี้ได้ถูกนำไป ใช้เรียกชุดแต่งกายของสตรีมุสลิม ที่แต่งกายปกปิดร่างกายทุกส่วนยกเว้นใบหน้าและมือ นอกจากนี้แล้วยังได้ถูกนำไปใช้เรียกผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิงด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : yeawya.prd.go.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา