99 พระนาม

16 กย. 57     25440

99 พระนาม

พระนามอันงดงาม (อัลอัสมาอ์ อัลฮุสนา) ของอัลลอหฺที่ระบุในอัลกุรอานมี 99 พระนามคือ

 1. อัรเราะฮฺมาน - ผู้ทรงกรุณาปราณี
 2. อัรเราะฮีม - ผู้ทรงเมตตาเสมอ
 3. อัลมาลิก - ผู้ทรงอภิสิทธิ์
 4. อัลกุดดูส - ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง
 5. อัสสะลาม - ผู้ทรงสันติ (ศานติ)
 6. อัลมุอ์มิน - ผู้ทรงประสาทความปลอดภัย
 7. อัลมุฮัยมิน - ผู้ทรงคุ้มครอง
 8. อัลอะซีซ - ผู้ทรงเดชานุภาพ
 9. อัลญับบารฺ - ผู้ทรงอานุภาพ
 10. อัลมุตะกับบิรฺ - ผู้ทรงเกรียงไกร
 11. อัลคอลิก - ผู้ทรงสร้างสรรค์
 12. อัลบาริอฺ - ผู้ทรงให้บังเกิดอย่างครบครัน
 13. อัลมุเศาวิรฺ - ผู้ทรงรังสรรค์รูปพรรณสัณฐาน
 14. อัลฆ็อฟฟารฺ - ผู้ทรงอภัยโทษ
 15. อัลเกาะหฺหารฺ - ผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาด
 16. อัลวะหฺหาบ - ผู้ทรงประทานอย่างล้นเหลือ
 17. อัลร็อซซาก - ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ
 18. อัลฟัตตาฮฺ - ผู้ทรงพิพากษา
 19. อัลอะลีม - ผู้ทรงรอบรู้, สัพพัญญู
 20. อัลกอบิฎ - ผู้ทรงยับยั้งทุกสิ่งไว้ตามปริมาณของมัน
 21. อัลบาซิฏ - ผู้ทรงประทานความมั่งคั่ง
 22. อัลคอฟิฎ - ผู้ทรงทำให้ตกต่ำ
 23. อัลรอฟิอฺ - ผู้ทรงยกย่อง, สรรเสริญ
 24. อัลมุอิซซุ - ผู้ทรงให้เกียรติแก่ปวงบ่าวที่ศรัทธา
 25. อัลมุซิลลุ - ผู้ทรงลดเกียรติของผู้ฝ่าฝืน
 26. อัลสะมีอฺ - ผู้ทรงได้ยิน
 27. อัลบะศีรฺ - ผู้ทรงเห็น
 28. อัลฮะกัม - ผู้ทรงยุติธรรมยิ่ง
 29. อัลอัดลฺ - ผู้ทรงเที่ยงธรรม
 30. อัลละฏีฟ - ผู้ทรงอ่อนโยน
 31. อัลเคาะบีรฺ - ผู้ทรงตระหนักในทุกสิ่ง
 32. อัลฮะลีม - ผู้ทรงขันติ
 33. อัลอะซีม - ผู้ทรงยิ่งใหญ่
 34. อัลเฆาะฟูรฺ - ผู้ทรงอภัยโทษ
 35. อัลชะกูรฺ - ผู้ทรงประทานรางวัลตอบแทน
 36. อัลอะลีย์ - ผู้ทรงสูงสุด
 37. อัลกะบีรฺ - ผู้ทรงยิ่งใหญ่
 38. อัลฮะฟีซ - ผู้ทรงปกป้องดูแล, พิทักษ์, บริรักษ์
 39. อัลมุกีต - ผู้ทรงทำนุบำรุง
 40. อัลฮะสีบ - ผู้ทรงคำนวณในการชำระบัญชี
 41. อัลญะลีล - ผู้ทรงมหิธานุภาพ
 42. อัลกะรีม - ผู้ทรงเกียรติ
 43. อัรร่อกีบ - ผู้ทรงเฝ้าดูแล
 44. อัลมุญีบ - ผู้ทรงตอบสนองการขอพร
 45. อัลวาซิอฺ - ผู้ทรงไพศาล
 46. อัลฮะกีม - ผู้ทรงปรีชาญาณ
 47. อัลวะดูด - ผู้ทรงรักใคร่
 48. อัลมะญีด - ผู้ทรงไพโรจน์
 49. อัลบาอิษ - ผู้ทรงให้คนตายฟื้นคืนชีพ
 50. อัชชะฮีด - ผู้ทรงเป็นพยาน
 51. อัลฮักกฺ - ผู้ทรงสัจจะ
 52. อัลวะกีล - ผู้ทรงอภิรักษ
 53. อัลเกาะวีย์ - ผู้ทรงพลานุภาพ
 54. อัลมะตีน - ผู้ทรงมั่นคง
 55. อัลวะลีย์ - ผู้ทรงคุ้มครอง, ทรงเป็นมิตร
 56. อัลฮะมีด - ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ
 57. อัลมุหฺศี - ผู้ทรงรอบรู้ยิ่งโดยไม่มีสิ่งใดรอดพ้นการรอบรู้ของพระองค์
 58. อัลมุบดิอฺ- ผู้ทรงเริ่มแรก (ปฐม)
 59. อัลมุอีด - ผู้ทรงให้สิ่งที่พินาศกลับปรากฏขึ้นอีก
 60. อัลมุฮฺยี - ผู้ทรงประทานชีวิต
 61. อัลมุมีต - ผู้ทรงประทานความตาย
 62. อัลฮัยยุ - ผู้ทรงนิรันดร์
 63. อัลก็อยยูม - ผู้ทรงอนันตกาล
 64. อัลวาญิด - ผู้ทรงค้นพบ
 65. อัลมาญิด - ผู้ทรงประเสริฐยิ่ง
 66. อัลวาฮิด - ทรงเป็นองค์เดียวของพระเจ้าที่แท้จริง
 67. อัลอะฮัด - ผู้ทรงเอกะ
 68. อัศเศาะมัดฺ - ผู้ทรงเป็นสรณ
 69. อัลกอดิรฺ - ผู้ทรงอำนาจ, ฤทธานุภาพ
 70. อัลมุกตะดิรฺ - ผู้ทรงอานุภาพและอำนาจที่จะกระทำสิ่งใดตามพระประสงค์ (ศักดานุภาพ)
 71. อัลมุก็อดดิม - ผู้ทรงนำมาต่อหน้าหรือข้างหน้า
 72. อัลมุอัคคิรฺ - ผู้ประทานให้มีวาระสิ้นสุด (กำหนด)
 73. อัลเอาวัล - ผู้ทรงเป็นองค์แรก
 74. อัลอาคิรฺ - ผู้ทรงเป็นองค์สุดท้าย
 75. อัซซอหิรฺ - ผู้ทรงประจักษ์
 76. อัลบาฏิน - ผู้ทรงเร้นลับ พ้นญาณวิสัย
 77. อัลวาลี - ผู้ทรงดูแล-คุ้มครอง (บริบาล)
 78. อัลมุตะอาลี - ผู้ทรงสูงสุดยิ่งในทุกกรณี ไม่มีความเท็จย่างกรายพระองคได้
 79. อัลบัรฺรุ - ผู้ทรงอ่อนโยน, อ่อนน้อม
 80. อัตเตาวาบ - ผู้ทรงนิรโทษโดยปรานี
 81. อัลมุนตะกิม - ผู้ทรงลงโทษที่เหมาะสมแก่ความประพฤติ
 82. อัลอัฟวุ - ผู้ทรงอภัย ทรงลบล้างความผิด
 83. อัรฺเราะอูฟ - ผู้ทรงปรานีเอ็นดู
 84. อัลมาลิกุลมุลกิ - ผู้ทรงราชันย์
 85. ซุลญะลาลิ วัล-อิกรอม - ผู้ทรงเกียรติยศ
 86. อัลมุกซิฏ - ผู้ทรงดำรงความยุติธรรม
 87. อัลญามิอฺ - ผู้ทรงรวบรวม
 88. อัลเฆาะนีย์ - ผู้ทรงร่ำรวยอย่างล้นเหลือ, มหัทธนะ
 89. อัลมุฆนี- ผู้ทรงประทานความพอเพียง, ทรงบริบูรณ์
 90. อัลมานิอฺ - ผู้ทรงยับยั้ง
 91. อัฎฎอรฺรุ - ผู้ทรงให้ลำบากเพื่อลงโทษและทดสอบ
 92. อันนาฟิอฺ - ผู้อำนวยคุณประโยชน์ (คุณูปการ)
 93. อันนูร - ผู้ทรงจำรัส
 94. อัลฮาดี - ผู้ทรงนำทาง
 95. อัลบะดีอฺ - ผู้ทรงประดิษฐ์-บันดาล, เสกสรร
 96. อัลบากี - ผู้ทรงคงอยู่แม้ทุกสิ่งพินาศ
 97. อัลวาริษ - ผู้ทรงการุญ
 98. อัรฺเราะชีด - ผู้ทรงเที่ยงธรรม
 99. อัศเศาะบูรฺ - ผู้ทรงอดทน

เป็นเพื่อน Line กับเรา