อิสลามยังใช้ได้หรือไม่ในปัจจุบัน

26 สค. 56     5038

อิสลามยังใช้ได้หรือไม่ในปัจจุบัน

อิสลามในปัจจุบัน
โดย อบุล อะลา เมาดูดี/บรรจง บินกาซัน แปล

อิสลามยังใช้ได้หรือไม่ในปัจจุบัน


  ข้าพเจ้าจะขอพูดถึงปัญหาที่สองซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวไว่ตั้งแต่ต้นแล้ว    

กล่าวคือ    อิสลามสามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายสุดยอดของโลกนี้ไดหรือไม่     ประชาคมอื่น ๆ ของมนุษยชาติจะยอมรับอิสลามหรือไม่     และอิสลามยังเป็นศาสนาที่ปฎิบัติได้หรือไม่ในยุคปัจจุบัน


เราควรจะต้องเข้าใจให้แจ่มชัดเสียก่อนว่า     เราไม่สามารถหวังให้มนุษยชาติที่เหลือหันมายอมรับอิสลามได้โดยที่เราไม่ได้พยายามทำอะไรเลย     และแน่นอนไม่มีประชาคมใดเคยทำเช่นนั้นมาก่อนไม่ว่าในช่วงใด ๆ ของประวัติศาสตร์อิสลาม     แม้ท่านศาสดาเองก็ไม่เคยได้รับการขานตอบโดยดีเลยเมื่อท่านเรียกร้องมนุษย์ให้มาสู่แนวทางอิสลามเมื่อครั้งแรก     ขบวนการอันเกรียงไกรที่พยายามปฎิวัติสังคมมนุษยชาติและแนวทางของมนุษย์จะประสบผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อขบวนการเหล่านั้นมีพลังอำนาจอยู่ในตัว     และกล้าที่ทำลายประเพณีประเภทไดโรเสาร์      เต่าพันปีลง     และกล้าที่จะเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ

ดูคอมมิวนิสต์เป็นตัวอย่าง     ขบวนการลัทธินี้พยายามหาทางที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันรุนแรงเพื่อทีจะทำลายทรัพย์สินส่วนบุคคล     และนำทรัพย์สินทั้งหมดมาอยู่ใต้การควบคุมของรัฐ     และเมื่อกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจยอมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย     พวกเขาก็ทำสำเร็จดังนั้น     จึงมีเหตุผลว่า     ทำไมการปฎิวัติของอิสลามจึงทำไม่สำเร็จในยุคปัจจุบัน


ทำนองเดียวกันปัญหาที่ว่าอิสลามยังคงใช้ได้หรือไม่โลกปัจจุบันนั้น  เป็นปัญหาที่เหลวไหลสิ้นดี     อิสลามเป็นศาสนาที่ปฎิบัติได้เสมอและก็ยังคงปฎิบัติได้ตลอดไปไม่ว่าเวลาไหนก็ตามประเด็นสำคัญก็คือ     มีชาติในโลกหรือไม่ที่เตรียมพร้อมที่จะรับเอาแนวทางของอิสลามมาใช้ดดยทั้งหมด   


 มิใช่เอาเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดมาใช้ดังที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตมาตั้งต้นว่า     ประวัติศาสตร์อิสลามนั้นเริ่มต้นด้วยการที่ชาติอาหรับทั้งหมดไม่ยอมรับระบบสังคม   เศรษฐกิจ   การเมือง   และวัฒนธรรม  ตลอดจนเต็มใจที่จะหล่อหลอมบุคลิกส่วนบุคคลและชีวิตของสังคมตามหลักการอิสลาม     และคนเหล่านั้นไม่เพียงแต่จะเดินวนอยู่รอบ ๆ ร่มธงของอิสลามเท่านั้น    

แต่ยังได้ร่วมใจกันที่จะนำธงอิสลามออกไปสู่โลกภายนอกอีกด้วย     พวกเขาตกลงที่จะอุทิศตัวเองให้แก่แนวทางของิสลามและพร้อมที่ตายเพื่ออิสลามถ้าหากว่าจำเป็น
ทำนองเดียวกัน     ถ้าหากประชาคมใดของมนุษยชาติในปัจจุบันยอมรับอิสลามโดยสมบูรณ์


จัดระเบียบชีวิตและความประพฤติให้ถูกต้องตามแนวทางของอิสลาม     ก็ไม่มีเหตุผลว่า      ทำไมมนุษยชาติส่วนที่เหลือจะไม่ถูกชักชวนให้หันเข้ามารับอิสลาม     แน่นอน    เป็นไปไม่ได้ที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสำเร็จผลตามเป้าหมายโดยเพียงแต่นั่งพูดคุยถกเถียง     และเขียนกันแต่เพียงอย่างเดียวว่า อิสลามนั้นเป็นสิ่งที่ปฎิบัติได้     ถ้าหากเราสามารถสถาปนาระบบชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์ 


หลักการ   และคำสอนของอิสลามแล้วบรรดาผู้ที่มีจิตใจที่ได้รับทางนำที่ถูกต้องเหล่านี้ก็จะเป็นพลังที่ดึงดูดให้ผู้อื่นหันมายอมรับอิสลามเอง 

เป็นเพื่อน Line กับเรา