บนไว้ที่วัด ก่อนเข้ารับอิสลาม มีวิธีแก้บนอย่างไร?

8 สค. 61     908

บนไว้ที่วัด ก่อนเข้ารับอิสลาม มีวิธีแก้บนอย่างไร?


บนไว้ที่วัด ก่อนเข้ารับอิสลาม มีวิธีแก้บนอย่างไร?

คำถาม:  ก่อนที่ภรรยาของผมจะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม เคยไปบนเกี่ยวกับเรื่องเรียนไว้ที่วัด ว่า ถ้าเรียนจบ 3 ปีครึ่ง จะวิ่งรอบวัด 5 รอบ เราสองคนจึงอยากจะหาความรู้ในเรื่องนี้ จึงขอสอบถามทางอาจารย์ เพื่อแนะนำความคิดให้กับเราทั้งสองคน รบกวนท่านอาจารย์หน่อยนะครับ ยะซากั้ลลอฮุค็อยรอล

ตอบโดย:   อ.อาลี เสือสมิง

การบน (อัน-นัซร์) ที่ถูกต้องและมีผลจำเป็นการบนที่มีเงื่อนไข (ชัรฏ์) เช่น ผู้บน (อัน-นาซิร) ต้องเป็นมุสลิม เป็นต้น ดังนั้นการบนของชนกาฟิรย่อมใช้ไม่ได้ (อัล-ฟิกฮุลมันฮะญีย์ 3/24) 

และสิ่งที่ถูกบน (อัล-มันซูร) จะต้องเป็นการสร้างความใกล้ชิดยังพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) กล่าวคือเป็นการกระทำสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมหรือชอบให้กระทำ เช่น การละหมาดสุนนะฮ์ การบริจาคทาน เป็นต้น การบนว่าจะกระทำสิ่งที่อนุญาตหรือไม่กระทำสิ่งที่อนุญาต (มุบาห์) เช่น กิน , นอน , วิ่ง , เดิน ย่อมไม่ถือเป็นการบนตามหลักการของศาสนาและไม่มีผลบังคับให้ผู้นั้นจะต้องกระทำหรือละทิ้งสิ่งดังกล่าว ในทำนองเดียวกันย่อมไม่มีการบนในสิ่งที่ถูกบัญญัติห้าม เช่น การฆ่า และการผิดประเวณี เป็นต้น ตลอดจนสิ่งที่น่ารังเกียจ (มักรูฮ์) ก็เช่นกัน (อ้างแล้ว 3/25)

ดังนั้น การบนของภรรยาของคุณเป็นการบนในขณะที่ยังไม่ได้เข้ารับอิสลาม และเป็นการบนในเรื่องที่มิใช่สิ่งที่ศาสนาอิสลามบัญญัติว่า เป็นกุศลกิจที่สร้างความใกล้ชิดยังอัลลอฮ์ (ซ.บ.) คือ การวิ่งรอบวัดโสธร 5 รอบ ทั้งสองกรณีทำให้การบนเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ เนื่องจากผิดเงื่อนไขสำหรับการบนที่ใช้ได้ จึงไม่มีผลใดๆ กล่าวคือ บนก็เหมือนไม่ได้บน อีกทั้งเมื่อภรรยาของคุณเข้ารับอิสลามแล้วการแก้บนกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ก็ย่อมเป็นที่ต้องห้าม 

แต่ถ้าจะพิจารณาเรื่องนี้ว่าคล้ายกับคำสาบาน (ยะมีน) ก็เป็นการสาบานที่ต้องห้าม (หะรอม) ซึ่งโดยหลักการของศาสนาห้ามมิให้กระทำตามคำสาบานนั้น และจำเป็นต้องผิดคำสาบานนั้นเสีย โดยเสียกัฟฟาเราะฮ์ (ค่าปรับ) คือให้เลือกกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดใน 3 ประการนี้

1) ปล่อยทาสมุสลิม

2) ให้อาหารคนยากจนจำนวน 10 คน คนละ 1 มุดด์ (ประมาณ 600 กรัม) โดยเป็นอาหารหลักเช่น ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว เป็นต้น

3) ให้เครื่องนุ่งห่มแก่คนยากจนจำนวน 10 คน เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หรือหมวก เป็นต้น แต่ถ้าไม่สามารถกระทำ 1 ใน 3 ประการนี้ก็ให้ถือศีลอดเป็นจำนวน 3 วัน จะติดต่อหรือแยกกันก็ได้ (อ้างแล้ว 3/17-18) 

ดังนั้น เพื่อความสบายใจของคุณและภรรยาในเรื่องนี้ ก็ให้ภรรยาของคุณกระทำ 1 ใน 3 ประการนั้น (จริงๆ เหลือเพียง 2 ประการเพราะไม่มีทาสมุสลิมในปัจจุบันเหลืออยู่แล้ว) แต่ไม่สามารถอีกก็ให้ถือศีลอด 3 วัน ดังที่กล่าวมา ทั้งนี้ถึงแม้ว่าการบนนั้นจะไม่มีผลตามหลักการของศาสนาเพราะขาดเงื่อนไข และถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การสาบานตามที่ศาสนบัญญัติ แต่ก็อนุโลมให้กระทำสิ่งดังกล่าวที่เป็นการเสียค่าปรับได้ เพราะเป็นการกระทำที่ดีตามหลักการของศาสนา และทำให้จิตใจไม่พะวงกับสิ่งที่เคยออกปากเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการบนหรือการสาบานหรือไม่เป็นทั้งสองอย่างก็ตาม

alisuasaming.org

เป็นเพื่อน Line กับเรา