ขั้นตอนปฎิบัติการถือศีลอด พิธีกรรมถือศีลอด เริ่มถือศีลอด

3 กค. 55     434100

การถือศีลอด คือ

การถือศีลอด มาจากภาษาอาหรับว่า "อัศ-เศาม" หรือ "อัศ-ศิยาม" ในทางภาษาหมายถึง การละ การงด การระงับยับยั้ง การควบคุม ครองตน เช่น การละความชั่ว ยับยั้ง สิ่งต่างๆ ที่เกิดจากอารมณ์ฝ่ายต่ำ ส่วนความหมายในทางศาสนา หมายถึง การละเว้นการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม การร่วมสังวาส

ระหว่างรุ่งสาง จนตะวันลับขอบฟ้า งดเว้นการพูดจาโกหก เหลวไหล ไร้สาระ เว้นจากการประพฤติชั่ว ทั้งโดยลับ และเปิดเผย ถือปฏิบัติตามแบบอย่างที่ท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซ .ล.) ได้ทรงกำหนดไว้โดยให้ควบคุม พร้อมทั้งมือ เท้า หู ตา ใจ ลิ้น และอวัยวะทุกส่วน มิให้ใช้ไปในทางไร้สาระ โองการในอัลกุรอาน มีปรากฏว่า “โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย การถือศีลอดนั้น ได้ถูกกำหนดแก่สูเจ้าดั่งที่ได้ถูกกำหนด แก่เขาเหล่านั้น ก่อนหน้าสู เจ้ามาแล้ว เพื่อว่าสูเจ้าจะได้สำรวมตนจากความชั่ว”

จากโองการนี้แสดงว่า การถือศีลอดนั้น ได้เคยมีมาแล้วใน ประชาชาติก่อนๆ เราได้ทราบจากประวัติศาสตร์ว่า ชาวอียิปต์โบราณนิยมถือศีลอด กันมาเป็นประจำ ต่อมาแพร่หลาย ไปยัง ชาวกรีกและโรมัน โดยเฉพาะชาวกรีก ยังได้นำการถือศีลอดนี้ ไปใช้เป็นบทบังคับสตรี และชาวอินเดียยังคงนิยม การถือศีลอด ตราบเท่าทุกวันนี้ ท่านนบีมูซาศาสดาของ ชาวยิวได้ถือศีลอดเป็นเวลา 40 วัน ชาวยิวถือศีลอดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อระลึกถึงวันที่กรุงยะรุสลิม (เยรูซาเล็ม) ได้ถูกทำลายโดยกษัตริย์บาบิโลน ก่อน ค.ศ. 587 และถูกทำลายซ้ำ โดยชาวโรมันใน ค.ศ.70 การถือศีลอดได้ปฏิบัติกันมาในรูปแบบต่างๆ กัน บางพวกอดอาหารตลอดวัน บางพวกงดเพียงครึ่งวัน บางพวกบริโภคอาหารหนัก แต่ไม่ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มอื่นๆ และบางพวกงดบริโภคเนื้อสัตว์

แต่สำหรับอิสลาม การถือศีลอด คือ การอดอาหารเครื่องดื่ม การเสพเมถุน อดกลั้นทำความชั่วทุกชนิด แม้เพียงนึกคิด ตั้งแต่รุ่งสางจนตะวันลับขอบฟ้าในเดือนรอมฎอน (เดือนที่ 9 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม) ของทุกปี เป็นเวลาประมาณ 29 ถึง 30 วัน บทบัญญัตินี้ ถูกกำหนดบังคับใช้สำหรับมุสลิมทุกคน ซึ่งถูกบัญญัติ ใน เดือน ซะอบาน (เดือนที่ 8) หลังจาก ท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล.) อพยพจาก มักกะฮสู่มาดีนะฮได้ 2 ปี (ปีฮิจเราฮที่ 2) และได้ ปฏิบัติกันมาจนตราบเท่า ทุกวันนี้ การถือศีลอดเป็นการทดลอง และฝึกหัดร่างกาย ให้รู้จักอดกลั้น ให้รู้จักสภาพอันแท้จริงของผู้ที่อัตคัดขัดสน ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน เป็นการ ขัดเกลาจิตใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วพ้นจากอำนาจ ใฝ่ต่ำ และมีคุณธรรม

การถือศีลอด : lib.ru.ac.th

ขั้นตอนปฎิบัติการถือศีลอด พิธีกรรมถือศีลอด เริ่มถือศีลอด

การถือศีลอด ในเดือนรอมาฎอน
 
“บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย  การถือศีลอดได้ถูกกำหนดเหนือบรรดาสูเจ้าแล้ว เช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำหนดเหนือบรรดาปวงชนก่อนสูเจ้า เพื่อว่าสูเจ้าจะได้หวั่นเกรงความชั่ว...”

(อัลบะกอเราะฮฺ : 183)
 
ผู้ที่จำเป็นต้อง ถือศีลอด มีกฎเกณฑ์ 5 ประการ
 
1.       ต้องเป็นมุสลิม
2.       มีอายุครบกำหนดตามศาสนบัญญัติ
3.       มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์  ไม่วิกลจริต
4.       มีร่างกายแข็งแรง สามารถถือศีลอดได้ตลอดทั้งวัน

ขั้นตอนปฎิบัติการถือศีลอด
 
1.       ต้องตั้งเจตนา (เนียต) ในการถือศีลอดทุกๆคืนระหว่างดวงอาทิตย์ตกจนถึงแสงอรุณขึ้น โดยอ่านและเนียต ดังนี้
 
“นาวัยตูเซามาฆ่อดิน อันอาด้าอี ฟัรดีชะฮฺรีรอมาฎอน ฮาซี่ฮิซซานาตี ลิ้ลลาฮีตาอ้าลา”
 
เนียตว่า   “ข้าพเจ้าถือศีลอดในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นฟัรฎูเดือนรอมาฎอนในปีนี้ เพื่ออัลเลาะฮฺตะอาลา”
 
2.       ต้องอดกลั้นต่อบรรดาการกระทำต่างๆ ซึ่งเป็นข้อห้ามที่จะทำให้เสียศีลอด

ข้อห้ามขณะ ถือศีลอด
 
1.       ห้ามรับประทานหรือดื่ม รวมทั้งการสูบบุหรี่ด้วยโดยเจตนา
2.       ห้ามร่วมประเวณี หรือทำให้อสุจิออกมาโดยเจตนา
3.       ห้ามทำให้อาเจียนโดยเจตนา
4.       ห้ามเอาสิ่งใดเข้าไปจนลึกเกินบริเวณภายนอกในอวัยวะที่เป็นรู เช่น ปาก จมูก โดยเจตนา

ข้อห้ามเหล่านี้ ห้ามเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น ส่วนน้ำลายในปากกลืนได้ไม่ห้าม

สิ่งที่ทำให้เสีย ศีลอด
 
1.       กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดจากข้อห้าม 4 ข้อที่กล่าวมาแล้ว
2.       เสียสติ  เป็นลม หรือปราศจากความรู้สึกผิดชอบ
3.       มีประจำเดือนหรือเลือดหลังการคลอดบุตร
4.       หลุดพ้นจากศาสนาอิสลาม (ตกมุรตัร)

การเหนีต คำเนียตถือศีลอด

ผู้ที่เสียศีลอด ต้องถือศีลอดชดใช้ในภายหลัง

การถือศีลอดให้เนียตในเวลากลางคืน ก่อนแสงอรุณขึ้น

ขั้นตอนปฎิบัติการถือศีลอด พิธีกรรมถือศีลอด เริ่มถือศีลอด

อ่านว่า นะวัยตุเชาม่าฎ่อดิน อันอ่าดาอิ ฟัรดิ ร่อมาดอนน่า ฮาซิฮิสส่าน่ะติ ลิ้ลลาฮิต่าอาลา

ดุอาในการแก้หรือละศีลอด ควรอ่านดุอาต้นนี้ก่อนจะแก้ศีลอด

ขั้นตอนปฎิบัติการถือศีลอด พิธีกรรมถือศีลอด เริ่มถือศีลอด

อ่านว่า อัลลอฮุมม่าล่าก่าสุมตุ  วาบี้ก้าอามันตุ ว่าล่าก่าอัซลัมตุ ว่าอ่าลาริษกี้ก้าอัฟฎ้อรตุ ยาวาซิอัลเม้าฆ ฟิร่อตี้ บี้รอฮม่าตี้ก้า ยาอัรห่ามัรรอฮี่มีน


ขั้นตอนปฎิบัติการถือศีลอด พิธีกรรมถือศีลอด เริ่มถือศีลอด

วิธีต้อนรับรอมาฏอน

โดย  อาจารย์อิมรอน สาดและ

ขอความสุขสวัสดี ความกรุณาปรานีจากอัลลอฮฺ   จงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธา ที่เคารพรักทุกท่าน อัลฮัมดูลิลลาฮ์ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาร่วมกัน ปฏิบัติภารกิจทางศาสนาเป็นประจำทุกๆ วันศุกร์คือการละหมาดฟัรดูวันศุกร์ ซึ่งวันนี้ในปฏิทินอิสลาม ได้เข้าสู่เดือนชะห์บาน หลายคนได้ทำการถือศีลอดซุนนะฮ์ ในเดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญนั่นคือ ค่ำวันที่ 26 รอญับ เป็นคืนอิสรออฺและเมี๊ยะราจ ได้มีการนำมาพูดให้บรรดาญาติพี่น้องและลูกหลานของเรา ได้รับฟังเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไปแล้ว บัดนี้เราได้ใช้ชีวิตในช่วงเดือนชะห์บาน นั่นหมายความว่า อีกไม่ถึงเดือนเราคงได้ใช้ชีวิดในเดือนรอมาฏอน

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่มีอัลลอฮ์อยู่ ในหัวใจ มีวันกิยามะฮ์เป็นวันแห่งการตอบแทน มีโลกอาคีเราะฮ์เป็นโลกที่ถาวร จำเป็นต่อผู้ศรัทธาที่จะต้องต้อนรับรอมาฏอนอย่างถูกวิธี เราเหลือเวลาอีกไม่มากนัก ที่จะถึงเดือนอันยิ่งใหญ่ เดือนที่ประเสริฐที่สุด มีนักวิชาการได้พยายามค้นหาข้อมูลเพื่อเตรียมต้อนรับรอมาฏอนไว้มากมาย หนึ่งในบรรดานักวิชาการ เขาให้พี่น้องผู้ศรัทธาเตรียมการต้อนรับเดือนรอมดอนที่จะมาถึง ดังนี้
 
เดือนรอมาฏอนที่จะมาถึง เราต้อนรับเดือนรอมาฏอนอย่างไร ? เดือนรอมาฏอนมีความสำคัญอย่างไร ?

( إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّة وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ )

“เมื่อเดือนรอมาฏอนมาถึง ประตูต่างๆของสวรรค์ก็ถูกเปิด และประตูต่างๆของนรกก็ถูกปิด และบรรดาชัยฏอนก็ถูกพันธนาการไว้” (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺและมุสลิม)

ท่านมีความรู้สึก ต่อเดือนรอมาฏอนอย่างไร ?

เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดได้ก้าวขึ้นบน มิมบัรท่านได้กล่าวว่า “อามีน อามีน อามีน” มีผู้ถามว่า “โอ้ท่านร่อซูลุลลอฮ์ แท้จริงเมื่อท่านได้ก้าวขึ้นมิมบัร ท่านได้กล่าวว่า “อามีน อามีน    อามีน” ท่านร่อซูลุลลอฮ์ ตอบว่า

( إِنَّ جِبْرَائِيْلَ أَتَانِيْ فَقَالَ : مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ . قُلْ : آمِيْنَ ، فَقُلْتُ : آمِيْنَ ... )

“แท้จริงญิบรออีล ได้มาหาฉัน (ขณะนั้น) แล้วกล่าว ว่า ผู้ใดเข้าสู่เดือนรอมดอน แล้วเขาไม่ได้รับการอภัยโทษ เขาเข้าสู่ไฟนรก ขอให้เขาห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์ ท่านจงกล่าวว่า อามีน แล้วฉันก็กล่าวว่า อามีน” (บันทึกโดย อะหมัด และอัลบัยฮะกีย์)

สังคมมองเดือนรอมาฏอนอย่างไร ?

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهُدَى وَالْفُرْقَانِ ، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾

“เดือนรอมาฏอนนั้น เป็นเดือนที่อัลกุรอาน ถูกประทานลงมาในฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์ และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะนำนั้น และเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ ดังนั้น ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้ว ก็จงถือศีลอดในเดือนนั้นเถิด” (บะเกาะเราะฮฺ 185)

จะทำอย่างไรให้เดือนรอมาฏอน เป็นเดือนอันประเสริฐที่มีคุณค่าในชีวิตและสังคมของเรา ?

ขั้นตอนปฎิบัติการถือศีลอด พิธีกรรมถือศีลอด เริ่มถือศีลอด

วิธีต้อนรับเดือนรอมดอน

วิธีที่ 1 الدعاء

การวิงวอน(ดุอาอฺ)ต่อ อัลลอฮ์ ให้เรามีชีวิตได้ทันทำ อิบาดะฮ์ ในเดือนรอมาฏอนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยสุขภาพพลานามัยอันสมบูรณ์

أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال ( اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ( رواه أحمد والطبراني )

ท่าน อนัสอิบนุมาลิก ได้รายงานไว้ว่า เมื่อถึงเดือนรอญับแล้ว ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จะกล่าวว่า “โอ้อัลลอฮ์ ขอให้เรามีความจำเริญในเดือนรอญับและเดือนชะอ์บาน และขอให้เราบรรลุเดือนรอมาฏอน” (บันทึกโดยอะหมัดและฏ๊อบรอนียฺ)

บรรดาสะละฟุศศอและฮ์มักจะวิงวอนหลายเดือน เพื่อจะได้บรรลุเดือนรอมาฏอน และวิงวอนเพื่อให้อัลลอฮ์ตอบรับความดีงามที่ได้ทำไว้ในเดือนรอมาฏอน

دعاء رؤية الهلال     เมื่อมุสลิมเห็นจันทร์เสี้ยวของเดือนรอมาฏอน มีซุนนะฮ์ให้กล่าวดังนี้

الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله
[ رواه الترمذي , والدارمي , وصححه ابن حبان[

“อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุมมะอะฮิลละฮู อะลัยนา บิลอัมนิ วัลอีมานิ วัสสลามะติ วัลอิสลามิ วัตเตาฟีกิ ลิมา ตุฮิบบุ วะตัรฎอ ร็อบบี วะ ร็อบบุกัลลอฮุ”

ความว่า “อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร โอ้อัลลอฮ์ ขอให้ (จันทร์เสี้ยวนี้) ปรากฏต่อเราด้วยความสวัสดิภาพ ความศรัทธา ความปลอดภัย อิสลาม และทางนำในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดและพอพระทัย พระผู้อภิบาลของฉันและท่าน คืออัลลอฮ์"   (บันทึกโดยติรมิซียฺและดาริมียฺ อิบนิฮิบบานกล่าวว่าศ่อเฮียะฮฺ)

วิธีที่ 2 الشكر

ต้อนรับเดือนรอมาฏอน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงโปรดประทานชีวิตและสุขภาพ จนมีโอกาสเข้าสู่เดือนรอมาฏอนและทำอิบาดะฮ์อีกปีหนึ่ง ซึ่งเป็นเกียรติอันล้ำค่าที่บ่าวของอัลลอฮ์ได้รับโอกาสในการทำความดีในเดือน อันประเสริฐนี้

อิมามนะวะวียฺ กล่าวว่า พึงทราบว่า เป็นสิ่งที่ชอบให้กระทำสำหรับทุกคน เมื่อได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ ให้สุญูดเพื่อขอบคุณพระองค์ หรือสรรเสริญต่อพระองค์

การที่เราได้รับโอกาสถือศีลอดเดือนรอมาฏอน อีกปี ถือเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ ที่ควรกล่าวคำขอบคุณต่ออัลลอฮ์      ด้วยการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมกับเนียะมะฮ์นี้

วิธีที่ 3 السرور

ต้อนรับเดือนรอมดอนด้วยการแสดงความยินดี ความปลื้มใจ เช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัด กล่าวเมื่อใกล้เดือนรอมาฏอนว่า

( جاءكم شهر رمضان , شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم ... الحديث . ( أخرجه أحمد )

“เดือนรอมดอนมายังพวกท่านแล้ว เดือนรอมาฏอนเป็นเดือนอันมีความจำเริญยิ่ง อัลลอฮ์ทรงบัญญัติให้พวกท่านถือศีลอดในเดือนนี้ ประตูสวรรค์จะถูกเปิด และประตูนรกจะถูกปิด” (บันทึกโดยอิมามอะหมัด)

บรรดาอัสสะละฟุศศอและฮ์ จะแสดงความดีใจและเอาใจใส่ในการต้อนรับเดือนรอมาฏอน เพราะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ศรัทธา ที่จะปิติยินดีเมื่อมีโอกาสกระทำความดีอันเป็นหนทาง สู่ความเมตตาของอัลลอฮ์

วิธีที่ 4 التخطيط

ต้อนรับเดือนรอมาฏอน ด้วยการวางแผนและความตั้งใจ ในการรับประโยชน์และผลบุญอย่างสุดความสามารถ เพราะชาวอาคิเราะฮ์จะวางแผนเพื่อโลกหน้า เหมือนชาวดุนยาที่มักจะวางแผนเพื่อโลกนี้   ตัวอย่างในการวางแผนในเดือนรอมาฏอนคือ การจัดตารางทำอิบาดะฮ์ ทำความดี และให้มีระบบในการบริหารเวลาในเดือนนี้

วิธีที่ 5 الميثاق الأكيد

ต้อนรับเดือนรอมาฏอน ด้วยการทำสัญญากับอัลลอฮ์ ให้พระองค์ทรงโปรดเอื้ออำนวยให้เรานั้น ปฏิบัติอิบาดะฮ์อย่างจริงใจ และให้คำมั่นสัญญานี้มีความบริสุทธิ์ใจ เพราะอัลลอฮ์  ทรงสัญญาไว้ว่า

( فَلَوْ صَدَقُوْا اللهَ لَكَانَ خَيْرَاً لَهُمْ )  “ดังนั้น หากพวกเขาจริงใจต่ออัลลอฮ์แล้ว ก็จะเป็นการดีแก่พวกเขา”

และท่านนบี เคยพูดกับสาวกท่านหนึ่งว่า

( إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ )  “ถ้าหากท่านจริงใจต่ออัลลอฮ์ อัลลอฮ์จึงจะจริงใจต่อท่าน”

วิธีที่ 6 العلم

ต้อนรับเดือนรอมาฏอนด้วยการศึกษา แสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการถือศีลอด และปัญหาที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการเตรียมตัวปฏิบัติ  อิบาดะฮ์อย่างถูกต้อง เพราะเราถูกใช้ให้ถามผู้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนที่ต้องเอาใจใส่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ และอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็ก เพราะผลกระทบจากการที่ไม่รู้หลักการของการถือศีลอดนั้น อาจทำให้สูญเสีย ซึ่งผลบุญที่เรามุ่งมั่นแสวงหาอย่างขะมักเขม้น จึงทำให้พวกเราขาดทุนโดยไม่รู้สึกตัว

วิธีที่ 7 التوبة

การต้อนรับเดือนรอมาฏอนด้วยความตั้งใจห่างไกล ละทิ้งความผิดทุกชนิด และกลับเนื้อกลับตัวอย่างบริสุทธิ์ใจ เพราะบรรดาผู้ศรัทธา มีหน้าที่ต้องเตาบัต (กลับเนื้อกลับตัว) ในทุกเวลาอยู่แล้ว เมื่อถึงเดือนรอมาฏอน ก็เป็นโอกาสทองที่เราต้องเตาบัตตัว เพราะถ้าหากไม่สามารถกลับเนื้อกลับตัวในเดือนนี้แล้วเมื่อไหร่เล่าจะกลับเนื้อกลับตัว

الطريقة السابعة : علينا أن نستقبله بالعزم على ترك الآثام والسيئات والتوبة الصادقة من جميع الذنوب , والإقلاع عنها وعدم العودة إليها , فهو شهر التوبة فمن لم يتب فيه فمتى يتوب ؟" قال الله تعالى : { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [ النور : 31].

วิธีที่ 8 الدعوة

ต้อนรับเดือนรอมาฏอนด้วยการเตรียมตัวเผยแผ่ความดีงามและคุณธรรมแห่งเดือนรอ มาฏอน ให้คนใกล้เคียงมีแนวร่วมในการทำความดี เช่น เชิญชวนละหมาดที่มัสยิด ละหมาดตะรอเวียะฮ์ทุกคืน บริจาคทานทุกวัน อ่านอัลกุรอานให้มากๆ ระงับอารมณ์ให้หนักแน่น จัดบรรยายหรือนะศีหะฮฺ  สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง ซึ่งจะสร้างบรรยากาศอันสวยงามในสังคมของเรา

วิธีที่ 9 الصفحة البيضاء

ต้อนรับเดือนรอมาฏอน ด้วยชีวิตใหม่อันขาวบริสุทธิ์และปราศจากมลทิน โดยตั้งใจคืนดีกับ อัลลอฮ์ ปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะเป็นบ่าวของพระองค์  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ยืนหยัดในแนวทาง ของท่านรอซูล  ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม คือชีวิตทั้งปวงให้ขึ้นอยู่กับพระบัญชาของอัลลอฮ์ ชีวิตเช่นนี้ย่อมเป็นชีวิตที่สดใส มีความสุข และมีความสำเร็จอย่างแน่นอน

วิธีที่ 10 مشاركة المسلمين في آلامهم

ต้อนรับเดือนรอมาฏอน ด้วยจิตสำนึกอันเลื่อมใสต่อประชาชาติอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นพี่น้องมุสลิม ที่กำลังประสบความทุกข์ ให้เราร่วมความรู้สึกกับเขาในสิ่งที่เขากำลังประสบอยู่ เฉกเช่นพี่น้องมุสลิมที่ฟิลิสฏีน อัฟฆอนิสตาน ปากีสถาน อิรัก โซมาเลีย และที่อื่นๆ เพราะเดือนรอมาฏอนเป็นเดือนแห่งการต่อสู้นัฟซู ต่อสู้ชัยฏอน ต่อสู้ศัตรู

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีดีจาก : วิธีต้อนรับเดือนรอมดอน - islammore.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา