ข้อที่ควนทำดีในเดือนรอมฎอน ประเพณี ถือศีลอด เดือนรอมฎอน จ.สงขลา ศิลอด เดือนรอมฎอน

11 กค. 55     5066

ข้อที่ควนทำดีในเดือนรอมฎอน ประเพณี ถือศีลอด เดือนรอมฎอน จ.สงขลา ศิลอด เดือนรอมฎอน

ศึกษาประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฏอนของชาวไทยมุสลิมในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ประเพณีถือศีลอดเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งโดยชาวไทยมุสลิมในภาคใต้นิยมเรียกชื่อประเพณีนี้เป็นภาษาไทยถิ่นว่า "เดือนบวช" เป็นการละเว้นจากการกิน การดื่ม การมีเพศสัมพันธ์ ตลอดจนการรักษาอวัยวะทุกส่วนให้พ้นจากการทำความชั่วทั้งในด้านกายวาจา และใจ ตังแต่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก ในช่วงเวลา 1 เดือน ในเดือนรอมฎอน จุดมุ่งหมายสำคัญคือการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความหนักแน่นอดทนการถือศีลอดดังกล่าวบังคับไว้ว่า ผู้ถือศีลอดต้องเป็นชาวมุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะมีสติสัมปชัญญะ มีสุขภาพสมบูรณ์และปราศจากเงื่อนไขอันเป็นข้อห้ามในการถือศีลอด เช่นหญิงขณะมีประจำเดือน คนชรา คนป่วย หญิงมีครรภ์ แม่ลูกอ่อนที่ให้นมลูก บุคคลที่ทำงานหนัก บุคคลที่กำลังเดินทาง อันจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติผ่อนผันให้แต่เมื่อพ้นภาระจำเป็นแล้วต้องถือศีลอดชดเชยให้ครบถ้วนภายใน 11 เดือน หลังจากถือศีลอดจนครบ 1เดือนแล้ว วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันสิ้นสุดการถือศีลอด ซึ่งกำหนดเป็นวันรื่นเริง เรียกว่า "วันออกบวช" ประเพรีถือศีลอดในเดือนรอมฎอนดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นประเพณีทางศาสนาที่สำคัญเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในจังหวัดภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และในบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลา เช่นอำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา ปลัดทะเบียนของอำเภอเทพาได้กล่าวสรุปไว้ว่า อำเภอเทพามีประชากรนับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 70 และนับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

วิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติตามบทบัญญัติทางศาสนาอย่างเคร่งครัด จนถือเป็นธรรมนูญแห่งชีวิต จนทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิม อันเป็นส่วนหนึ่งในสถานะการณ์ก่อการร้ายในจังหวัดชายแดน ในส่วนของชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมในอำเภอเทพานั้น สามารถดำรงชีวิตตามวิถีทางของตนอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข การถือปฏิบัติตามประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ของชาวไทยมุสลิมเคร่งครัดเป็นเวลานานนับเดือน แต่ในส่วนของอำเภอเทพานั้นเป็นที่น่าสนใจว่า การปฏิบัติประเพณีจะมีความแตกต่างจากพื้นที่สามจังหวัดดังกล่าวอย่างไรหรือไม่ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคำตอบต่อไป ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของชาวไทยมุสลิมในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในอำเภอเทพาได้อย่างถูกต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทัพยากรมนุษย์

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดงานวิจัยนี้ได้ที่  http://www.thaiedresearch.org/result/result.php?id=16

Source : learners.in.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา