การละหมาดตะรอเวี๊ยะหฺ ที่ผูถือศีลอดละเลย

7 มิย. 60     2394

การละหมาดตะรอเวี๊ยะหฺ ที่ผูถือศีลอดละเลย


การละหมาดตะรอเวี๊ยะหฺ ที่ผูถือศีลอดละเลย  

ละหมาดตะรอเวี๊ยะหฺ คือ ละหมาดซุนนะฮฺที่เนนใหกระทํา มีปรากฏหลักฐานการ ปฏิบัติของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะซัลลัม และเปนละหมาดซุนนะฮฺที่ถูกบัญญัติให ละหมาดเปนญะมาอะฮฺในเดือนรอมฎอน  

ที่ถูกเรียกวา “ละหมาดตะรอเวี๊ยะหฺ” นั้น เพราะวาผูที่ละหมาดจะนั่งพัก ทุก  ๆ 4 รอกาอัต เพราะพวกเขาจะอานกุรอานยาว (ละหมาดนาน) 1 

การละหมาดตะรอเวี๊ยะหฺนั้น เปนสิ่งที่ดีงาม เปนอิบาดะฮฺที่เราไมสมควรละเลย แมแตวันเดียว เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะซัลลัม ไดกลาววา

ความว่า:   “ผูใดที่ยืนละหมาดในเดือนรอมฎอนดวยความศรัทธาและหวังในผลบุญ เขาจะไดรับ การอภัยจากความผิดบาปที่ผานมาของเขา ” 2  

หลายคนไมมารวมละหมาดตะรอเวี๊ยะหฺ เพราะตอนละศีลอดรับประทานอาหาร มากไป ลุกไมไหว ซึ่งการละหมาดตะรอเวี๊ยะหฺนั้นทําใหผลบุญในเดือนรอมฎอนเพิ่มมาก ขึ้น มากมาย และถาเราปฏิบัติทุกคืน แนนอนตองมีสักคืน อินชาอัลลอฮฺ อาจจะไปตรงกับ คืนลัยละตุลกอดรฺ ซึ่งผลบุญก็จะเพิ่มอีกเทาทวีคูณ 

1 (มุคตะซ็อร อัลฟกฮุลอิสลามียฺ ฟเดาอิลกุรอาน วัซซุนนะฮฺ โดย มุฮัมหมัด อิบนุ อิบรอฮีม อิบนุ อับดุลลอฮฺ อัตตุ วัยญีรียฺ บทที่วาดวยการละหมาดซุนนะฮฺ ละหมาดซุนนะฮฺตะรอเวี๊ยะหฺ หนา  : 536) 

2 (บันทึกโดยบุคอรี : 37 มุสลิม : 759) 

เรียบเรียงโดย :  วะรอซะตุซซุนนะฮฺ 

เป็นเพื่อน Line กับเรา