รีบละศีลอดและละศีลอดดวยอินทผลัม

7 มิย. 60     726

รีบละศีลอดและละศีลอดดวยอินทผลัม

รีบละศีลอดและละศีลอดดวยอินทผลัม 

รีบละศีลอดและละศีลอดดวยอินทผลัม ใหเรงรีบในการละศีลอดเมื่อทราบวาไดเวลาละศีลอดแลว มีรายงานจากซะฮลฺ อิบ นุ ซะอดฺ เลาวา ความจริงแลวทานรอซูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาววา :

“ผูคนยังอยูในความดี ตราบใดที่พวกเขารีบละศีลอด”  

และละศีลอดดวยอินทผลัม ดังฮะดีษที่วา  :

“เมื่อคนใดจากพวกทานไดละศีลอด ใหเขาจงละศีลอดดวยอินทผลัม ถาหากไมมีใหเขา ละศีลอดดวยน้ํา เพราะมันสระอาด”  

ซึ่งประโยชนของอินทผลัมนั้นจะไปชวยใหรางกายชุมชื้นจากการขาดอาหารมาทั้ง วัน ในลูกอินทผลัมมีอะไรหรือ ? จากการวิจัยทางดานโภชนาการทําใหเราทราบวา ในลูก อินทผลัมที่สุกงอมนั้นประกอบดวย น้ําตาลฟรุกโตส น้ํา วิตามิน และแรธาตุ โดยเฉพาะ น้ำตาลฟรุกโตสจัดเปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกรรางกายชนิดหนึ่ง  มีการดูดซึม บริเวณลําไสเล็ก โดยวิธี  Facilitate diffusion ซึ่งไมตองใชพลังงาน  

สวนน้ำตาล กลูโคสและกาแลกโตสนั้นจะดูดซึมแบบ  Secondary Active ซึ่งตองอาศัยทั้งตัวพาและ พลังงาน  

ดังนั้น ในสภาวะที่รางกายกําลังออนเพลียจากการขาดพลังงานและน้ํา ลูก อินทผลัมนาจะเปนผลไมที่ดีชนิดหนึ่งสําหรับผูที่ถือศีลอด สวนผลไมชนิดอื่นๆ ที่มีรส หวานก็สามารถทานได (แตไมใชซุนนะฮฺ)

ในทางตรงกันขามถาละศีลอดดวยน้ำเย็นหรืออาหารหนักและอิ่มมากจนเกินไป กอนจะไปละหมาดแทนที่เราจะไดพลังงานกลับคืนมาอยางเร็ว เรากลับตองเสียพลังงานไป เนื่องจากเลือดจะถูกสงไปยังกระเพาะอาหารและลําไสเพิ่มมากขึ้น ทําใหเลือดไปเลี้ยงสมอง นอยลง (สมองตองการนําตาลกลูโคสประมาณ  40 % จากทั้งหมด)  จึงทําใหมีอาการมึน งง เวียนศรีษะ ออนเพลีย แนน หนาอกและงวงซึมได  

ซึ่งผูถือศีลอดหลายคนละศีลอดดวย น้ำอัดลม ขาว กวยเตี๋ยว ขนมหวาน หรือ ฯลฯ ซึ่งการละศีลอดแบบนี้นั้นอาจสงผลเสียใหรางกายอีกดวย 

เรียบเรียงโดย :  วะรอซะตุซซุนนะฮฺ 

เป็นเพื่อน Line กับเรา