โรงเรียนปอเนาะใน จังหวัดนราธิวาส รายชื่อ โรงเรียนเอกชน ทั้งหมด

5 ตค. 56     9477

 

ลำดับชื่อโรงเรียนที่อยู่
1. กุรอานกูเร๊าะฮ์ซับอียะห์ 113 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
2. ดะวะห์ตูลอิสลามียะห์ 46 หมู่ที่ 2 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
3. ดาราวิทยา 129 หมู่ที่ 9 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
4. ดาราศาสตร์วิทย 26 หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
5. ดารุลกุรอานิลการีม 137 หมู่ที่ 4 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
6. ดารุลนาอีม 187 หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
7. ดารุลมาอี หมู่ที่ 7 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
8. ดารุลอามาน 65/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
9. ดารุลอุลลม 87 หมู่ที่ 3 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
10. ดารุลฮิกมะห์ หมู่ที่ 1 ตำบลกาลิชา อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
11. ดารุสลาม 128/97 หมู่ที่ 6 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส
12. ดารุสสาลาม 7 ถ.เทศบาล 8 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
13. ดารุสสาลาม 129/1 หมู่ที่ 9 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
14. ดีนนียะห์อิสลามียะห์ 62/4 หมู่ที่ 5 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
15. ดีลกียาดะห์ อัลดีสลามียะ 72/2 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
16. ต้นตันหยง 157/4 หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
17. ตายุลอิสลาม 36 ถ.บือเจาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
18. นราวิทย์อิสลาม 3 ถ.คชรัตน์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
19. นะฎอฏุลอิสลามียะห์ หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส
20. นะห์ฏอตุลสุบาน 225 หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
21. นัสดอตุลซุบฟานียะฮฺ 96/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
22. นัสรินวิทยา 143 หมู่ที่ 7 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
23. นิรันดรวิทยา 23 ถ.จารุเสถียร หมู่ที่ 9 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
24. นุรุลฮีดายะห์ 43 หมู่ที่ 7 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิรินทร์ จังหวัดนราธิวาส
25. นูรุดดิน หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะแด อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
26. นูรุลวาตานียะห์อิสลามียะห์ หมู่ที่ 6 ตำบลเรียน อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
27. นูรุลอิห์ซาน 21/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
28. นูรุลฮูดา 190/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส
29. บูกิตอิสลามียะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
30. ประทีปวิทยา 11 หมู่ที่ 7 ตำบลมารือโบตก อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
31. ปะดาดออิสลามิค 124/3 หมู่ที่ 3 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
32. ฟัตฮูเราะห์มาน หมู่ที่ 2 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
33. มะนุวิทยา 83/1 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลสุโบะรือบา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
34. มะหัดดารุลมูฮายีรีน 93/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
35. มะอ์หัดฟารุลอิสลาม หมู่ที่ 1 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
36. มะฮัดอาร์ซาดี 103/2 หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
37. มัครอซาตูลวาซีละห์ 35 หมู่ที่ 1 ตำบลสุเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
38. มัรดียะห์ 148/31 หมู่ที่ 5 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส
39. มาฮัดมูฮัมมาดียะห์ ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
40. มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 340 ถ.ยานิง-ดูซาญอ หมู่ที่ 1 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
41. มูสาญีรีน 86 หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
42. มูอิฆารวิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
43. มูฮัมมาดีศึกษา 344 หมู่ที่ 3 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิรินทร์ จังหวัดนราธิวาส
44. รอนยาวิทยา 15/1 หมู่ที่ 7 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
45. รอมาเนียมูลนิธิ 234/4 หมู่ที่ 2 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
46. วะอซุฏดีน 58 หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
47. วาตอนียะห์ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะเนะ จังหวัดนราธิวาส
48. ศาสตรวิทยา 67/2 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะเนะ จังหวัดนราธิวาส
49. ศิริธรรมวิทยา 228 ถ.อัตตอธีรียะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
50. สันติศาสน์อิสลาม 70/1 หมู่ที่ 3 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
51. สุบูลอิสลาม 98/3 หมู่ที่ 2 ตำบลกาลิซา อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
52. อัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ 58 หมู่ที่ 5 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
53. อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ถ.ตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
54. อัตตัรบียาตุลอิสลามียะห์ 3/16 หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
55. อัตตีรบียะห์ อัสอิสลามียะห์ 61/1 หมู่ที่ 5 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
56. อัลฟรุกอน 143 หมู่ที่ 5 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
57. อัลมิสโชร์ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลบาแระเหนืแ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
58. อัลอิสวสมียะห์ 184 ถ.จารุเสถียร หมู่ที่ 9 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
59. อัลอีย๊ะวิทยา 104/2 หมู่ที่ 7 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
60. อัลอูลูมิดดีนียะ 50 หมู่ที่ 1 ตำบลเฉลิม อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
61. อัเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ 83 ถ.สันติราษฎร์ หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
62. อิบตีดาวิทยา 148 หมู่ที่ 7 ตำบลลาโลธ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
63. อิรซาดิล อาบารียาติลฮูลูม 45 หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
64. อิลมาฮาดุลรอบยานี 174 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลิบง อำเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส
65. อิสลามวิทยาทาน 171 หมู่ที่ 6 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
66. อิสลามอนุศาสน์ 49/3 หมู่ที่ 4 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
67. ฮีดายาตูลกรุอาน 68/1 หมู่ที่ 8 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
68. เจริญวิทยานุสรณ์ 200 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
69. เราเฎาะอัลฆอซาลี 152 หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส
70. แสงธรรมวิทยา 59/1 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส
71. โต๊ะดามียะห์อิสลามียะห์ 105 หมู่ที่ 8 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

http://hsmi.psu.ac.th/school/province/96

-------------

โรงเรียนเอกชน

---------------

โรงเรียนตากใบ
ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ต.เจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนธัญธารวิทยา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653048

โรงเรียนนราธิวาส
ตั้งอยู่เลขที่ 143 หมู่ 7 ถนนโคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนนราธิวาส
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทรสาร : 073-541773

โรงเรียนนราธิวาส
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกเตียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ : 073-541771

โรงเรียนนราสิกขาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 16 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนบาเจาะ
ตั้งอยู่เลขที่ 16 หมู่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170

โรงเรียนบ้านกลูบี
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210 โทรศัพท์ : 073-561257

โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ 5 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 081-598 6057

โรงเรียนบ้านกาแร
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

โรงเรียนบ้านกูวา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนบ้านคอลอกาเว
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210

โรงเรียนบ้านค่าย
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ : 073-542041

โรงเรียนบ้านจะแนะ
ตั้งอยู่หมู่ที่4 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 96220

โรงเรียนบ้านจือแร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านจือแร ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนบ้านจูดแดง
ตั้งอยู่ หมู่ 6 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนบ้านดุซงยอ
อยู่ที่ตำบลดุซงยอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านตอออ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
http://www.to-or.th.gs – ส่งให้เพื่อน  

โรงเรียนบ้านตันหยง
ตั้งอยู่ หมู่ 4 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170

โรงเรียนบ้านตาบา
ตั้งอยู่ที่บ้านตาบา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนบ้านตามุง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210

โรงเรียนบ้านตายา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150

โรงเรียนบ้านทำเนียบ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านปาเซปูเตะ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

โรงเรียนบ้านนาโอน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 บ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150

โรงเรียนบ้านนิบง
ตั้งอยู่เลขที่ 82/2 หมู่ 3 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ : 073-567122

โรงเรียนบ้านบระเอ็ง
ตั้งอยู่เลขที่ 26/4 หมู่ 2 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

โรงเรียนบ้านบละแต
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านละแต ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

โรงเรียนบ้านบาโง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

โรงเรียนบ้านปลักปลา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนบ้านปอเนาะ
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนปอเนาะ จังหวัดนราธิวาส แสดงประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ และบุคลากร

โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทรศัพท์ : 073-515192

โรงเรียนบ้านปาหนัน
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210

โรงเรียนบ้านปาเซ
ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 7 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96220

โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนบ้านมะรือโบตก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

โรงเรียนบ้านมือบา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 96120

โรงเรียนบ้านมูโนะ
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120 โทรศัพท์ : 073-621035-6

โรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร)
ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170

โรงเรียนบ้านริแง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านรือเปาะ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลคุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150

โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ
ตั้งอยู่ หมู่ 1 ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

โรงเรียนบ้านสะแนะ
ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150

โรงเรียนบ้านสาคร
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านไอร์เจี้ยะ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210

โรงเรียนบ้านสิโป
ตั้งอยู่เลขที่ 76/3 หมู่ 2 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู
ตั้งอยู่ หมู่ 5 ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170

โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา
ตั้งอยู่ หมู่ 5 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ตั้งอยู่เลขที่ 18 ถนนเทศปฐม ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120
http://www.bskschool.ac.th – ส่งให้เพื่อน  

โรงเรียนบ้านหัวเขา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนบ้านหัวเขา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนบ้านอาตะบือแระ
ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170

โรงเรียนบ้านฮูลู
ตั้งอยู่เลขที่ 63/3 หมู่ 3 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ
ตั่งอยู่ที่ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนบ้านเขาตันหยง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153
ตั้งอยู่ หมู่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนบ้านเขาพระ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

โรงเรียนบ้านแคนา
ตั้งอยู่ หมู่ 7 ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ
ตั้งอยู่เลขที่ 223 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170 โทร.073-599086

โรงเรียนบ้านแยะ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

โรงเรียนบ้านโคกสยา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนบ้านโคกสุมุ
ตั้งอยู่ หมู่ 3 ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนบ้านโคกแมแน
ตั้งอยู่ หมู่ 3 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
ตั้งอยู่เลขที่ 104 ถนนดาราวัฒน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนรอมาเนีย
ตั้งอยู่เลขที่ 234/4 ถนนลูโบ๊ะดาลัมกลาง หมู่ 2 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

โรงเรียนรังผึ้ง
เปิดการเรียนการสอนอยู่ในระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่ที่จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลลุโบสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170

โรงเรียนรือเสาะวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 1/1-1/15 ถนนรือเสาะสนองกิจ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150

โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส
โรงเรียนประจำอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

โรงเรียนวัดพนาสณฑ์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านโคกขี้เหล็ก ถนนพนาสณฑ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

โรงเรียนสว่างวัฒนา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ตั้งอยู่เลขที่ 31 ถนนผดุงอาราม ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
ตั้งอยู่ที่ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)
ตั้งอยู่เลขที่ 82 ถนนเทศปฐม ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

โรงเรียนไอยรานุสรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 8/7 หมู่ 6 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130