ปาฏิหาริย์! สมองส่วนหน้าของมนุษย์ ที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอาน

14 กพ. 60     3769

คัมภีร์อัลกุรอ่าน ว่าด้วยเรื่องสมองใหญ่หรือซีรีบรัม (Cerebrum) 

พระผู้เป็นเจ้าได้ดำรัสไว้ในอัลกุรอ่านเกี่ยวกับชายผู้หนึ่งจากผู้ปฏิเสธ เขาได้ขัดขวางการละหมาดของท่านศาสนทูตมุฮัมมัดว่า

“หามิได้ ขอยืนยัน หากเขาไม่หยุดกระทำ แน่นอนเราจะกระชากที่นาซียะฮ (บริเวณส่วนหน้าของศีรษะ) นาซียะฮ ที่โกหก อีกทั้งกระทำผิด”(อัลกุรอ่าน 96:15-16)

วจนะที่ว่า “ขม่อมที่โกหกที่ประพฤติชั่ว” ในอายะฮ์ข้างต้นนั้น น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง การวิจัยเมื่อไม่กี่ปีมานี้ได้ยืนยันว่า บริเวณส่วนสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการจัดการหน้าที่การทำงานของสมองส่วนต่างๆแต่ละส่วนนั้น อยู่ในบริเวณหน้าสุดของกะโหลกศีรษะ เมื่อประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบหน้าที่การทำงานของสมองส่วนนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอาน เมื่อกว่า 1,400 ปีมาแล้ว หากเรามองเข้าไปในกะโหลกตรงบริเวณส่วนหน้าของศีรษะ จะเห็นด้านหน้าของสมองส่วนที่เรียกว่า Cerebrum ในหนังสือ Essential of Anatomy and Physiology ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับสมองส่วนนี้ กล่าวไว้ว่า

แรงจูงใจและการคาดการณ์เพื่อวางแผนและริเริ่มการเคลื่อนไหวต่างๆ เกิดขึ้นในบริเวณที่อยู่ด้านหน้าของรอยหยักสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่รวมส่วนสำคัญต่างๆไว้หนังสือเล่มเดียวกันนี้ ยังกล่าวอีกว่าสมองส่วนหน้าสุดนี้ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ เพราะเป็นศูนย์กลางการทำงานของความก้าวร้าว...

ดังนั้น พื้นที่ส่วนหน้าของ Cerebrum นี้ จึงเป็นส่วนของสมองที่จะควบคุมการวางแผน, การสร้างแรงจูงใจ และเป็นส่วนที่สร้างพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี และยังควบคุมการพูดเท็จ และการพูดความจริง อีกด้วย

เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า วจนะที่กล่าวไว้ว่า “ขม่อมที่โกหกที่ประพฤติชั่ว” สอดคล้องตรงกันอย่างยิ่งกับกับผลงานวิจัยที่ได้กล่าวข้างต้น ข้อเท็จจริงซึ่งนักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบเมื่อ 60 ปีที่ผ่านมานี้ ได้บันทึกไว้ก่อนแล้วจากวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ตั้งแต่เมื่อพันกว่าปีก่อนนั้น

ทำไม? อัลกุรอ่านจึงได้อธิบายถึงศีรษะส่วนหน้าว่า เป็นส่วนที่ใช้ในการโกหกและกระทำบาป? 

นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบหน้าที่ของสมองส่วนหน้าเมื่อ 60 ปีที่ผ่านมานี้เอง ตามรายงานของศาสตราจารย์ เคทธ์ แอลมัวร์

หนังสือเรื่อง Essentials of Anatomy & Physiology ได้กล่าวว่า ศีรษะส่วนหน้าขมับเป็นส่วนที่กระตุ้นจิตใจให้แสดงพฤติกรรม เป็นวิสัยทัศน์ในการวางแผนและเริ่มต้นชักนำสู่การเคลื่อนไหว เกิดขึ้นจากส่วนแรกสุดของหยักสมองส่วนหน้า เรียกส่วนนี้ว่าบริเวณสมองส่วนแรกสุด(Prefrntal Area) พื้นที่นี้เชื่อมติดกับเปลือกขิงหยักสมอง… หนังสือยังกล่าวอีกว่า ความสัมพันธ์กันระหว่างการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งหมดกับพื้นที่สมองส่วนหน้าโดยมันจะทำหน้าที่คิด สมองส่วนหน้าจึงเป็นศูนย์รวมของการคิดที่ล่วงละเมิดกฏเกณฑ์ต่างๆ

...........................................................................................

วิชาว่าด้วยสรีระวิทยาบอกกับเราว่าบริเวณนี้มีหน้าที่อะไรบ้าง ในหนังสือที่ชื่อว่าEssentials of Anatomy & Physiology ได้กล่าวถึงบริเวณนี้ไว้ว่า

“แรงบันดาลใจและการคาดการณ์ล่วงหน้าในการวางแผนและการสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวนั้น เกิดจากกลีบสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ด้านหน้าสุด และเป็นบริเวณศูนย์รวมของเยื่อหุ้มสมอง...”1 “ในตำราเล่มนั้นยังกล่าวอีกว่า “เนื่องจากว่าบริเวณที่อยู่ด้านหน้าสุดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างแรงบันดาลใจ จึงมีการคิดกันว่าบริเวณส่วนนี้เป็นศูนย์กลางที่ก่อให้เกิดความรุนแรง....


ปาฏิหาริย์! สมองส่วนหน้าของมนุษย์ ที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอาน

ภาพบริเวณสั่งการของเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าซีกซ้าย บริเวณด้านหน้าจะอยู่ตรงด้านหน้าเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า (Essentials of Anatomy & Physiology ของ Seeley และคณะ  หน้า 210)


ดังนั้น บริเวณของสมองส่วนหน้านี้จึงมีหน้าที่วางแผน สร้างแรงจูงใจ และริเริ่มให้เกิดการกระทำดีหรือชั่ว อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการโป้ปดมดเท็จและบอกเล่าความจริง

ดังนั้น จึงจะเหมาะสมกว่าหากอธิบายว่าบริเวณศรีษะส่วนหน้านั้นเปรียบเสมือนส่วนที่เต็มไปด้วยบาปและความตลบตะแลง เมื่อมีผู้ใดโกหกหรือกระทำสิ่งที่เป็นบาป อย่างที่พระคัมภีร์กุรอานได้กล่าวไว้ว่า “naseyah (บริเวณส่วนหน้าของศีรษะ) ที่เต็มไปด้วยความตลบตะแลงและบาปกรรม!

”นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบการทำหน้าที่ต่างๆ ของบริเวณสมองส่วนหน้าเมื่อหกสิบปีที่ผ่านมานี่เอง โดยศาสตราจารย์ Keith L. Moore.


เป็นเพื่อน Line กับเรา