ดุอาอ์ขณะนั่งตะชะฮุด

28 ตค. 60     11308

ดุอาอ์ขณะนั่งตะชะฮุด

เมื่อนั่งตะชะฮุดครั้งแรก(ตะชะฮฺเอาวัล) หรือนั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้าย(ตะชะฮฺฮุดอาคิร) ให้ผู้ละหมาดเริ่มอ่านดุอาอฺตะชะฮฺฮุด (การอ่าน “อัตตะฮียาต”)

รายงานจากท่านอิบนุ อับบาส เล่าว่า  :

“ปรากฏว่าท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม เคยสอนให้พวกเขา(อ่านดุอาอ์) ตะชะฮฺฮุด เสมือนที่ท่านรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม สอนพวกเขา (อ่าน) อายะฮฺของอัลกุรอาน”

(บนทึกหะดิษโดยมุสลิม หะดิษเลขที่ 930 เป็นหะดิษที่เศาะเฮียะฮฺ)

โดยให้ผู้ละหมาดเลือกกล่าวดุอาอ์บทใดบทหนึ่งต่อไปนี้สลับกันไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งสุนนะฮฺของท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม


ดุอาอ์ตะชะฮฺฮุดบทที่ 1

กล่าวว่า:

ดุอาอ์ขณะนั่งตะชะฮุด


“อัตต้าฮี้ยาตุล มุบาร่อกาตุซ ซ่อล่าวาตุตต็อยยี่บาตุ ลิลลาฮฺ , อัซซ่าลามอ้าลัยก้า อัยยุฮันน่าบียุ วะเราะหฺม่าตุลลอฮิ ว่าบ้าร่อกาตุฮฺ  , อัซซ่าลามุ อ้าลัยนา ว่าอ้าลา อิบาดิลลาฮิซซอลี่ฮีน อัชฮ่าดุ อันลา อิลาฮ่า อิ้ลลัลลอฮฺ , ว่าอัชฮ่าดุ อันน่า มุฮัมม่าดัรฺ ร่อซูลุลลอฮฺ”

ความหมาย“การเคารพภักดี ความจำเริญ การวิงวอน และสิ่งดีงามทั้งหลายนั้น ล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺ , ขอความสันติสุข , ความเมตตา และความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺจงประสบแด่ท่าน โอ้ผู้เป็นนบี , ขอความสันติสุข จงประสบแด่พวกเรา และแด่ป่วงบ่าวที่ทนรงไว้ซึ่งคุณธรรมของพระองค์อัลลอฮฺด้วยเถิด , ฉันขอปฏิญาณตนว่า ไม่มีการเคารพภักดีใด นอกจากพระองค์อัลลอฮฺ และฉันขอปฏิญาณตนว่าแท้จริง(นบี) มุหัมมัดนั้น เป็นศาสนทูตของพระองค์”

(เป็นหะดิษเศาะเฮียะฮฺ บันทึกหะดิษโดยมุสลิม หะดิษเลขที่ 610 ติรมีซีย์ หะดิษเลขที่ 267 และอะหฺมัด หะดิษเลขที่ 2533)

ดุอาอ์ตะชะฮฺฮุดบทที่ 2

กล่าวว่า :

ดุอาอ์ขณะนั่งตะชะฮุด 

“อัตต้าฮี้ยาตุ ลิ้ลลาฮ , วัซซ๋อล่าวาตุ วัฏฏ็อยยี่บาต , อัซซ่าลามุ อ้าลัยก้า อัยยุฮันน่าบียุ วะเราะหฺม่าตุลลอฮิ ว่าบ้าร่อกาตุฮฺ อัซซ่าลามุ อ้าลัยนา ว่าอ้าลา อิบาดิลลาฮิซซอลี่ฮีน , อัชฮ่าดุ อันลา อิลาฮ่า อิ้ลลัลลอฮฺ ว่า อันน่า มุฮัมม่าดัน อับดุฮู ว่าร่อซูลุฮฺ”

ความหมาย  “การเคารพภักดี การวิงวอน และสิ่งดีงามทั้งหลายนั้น ล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺ , ขอความสันติสุข , ความเมตตา และความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺจงประสบแด่ท่าน โอ้ผู้เป็นนบี , ขอความสันติสุข จงประสบแด่พวกเรา และแด่ป่วงบ่าวที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมของพระองค์อัลลอฮฺด้วยเถิด , ฉันขอปฏิญาณตนว่า ไม่มีการเคารพภักดีใด นอกจากพระองค์อัลลอฮฺ(เพียงองค์เดียวเท่านั้น) และฉันขอปฏิญาณตนว่าแท้จริง(นบี) มุหัมมัดนั้นเป็นบ่าว และเป็นศาสนทูตของพระองค์”

(เป็นหะดิษเศาะเฮียะฮฺ บันทึกหะดิษโดยมุสลิม หะดิษเลขที่ 610)

ดุอาอ์ตะชะฮฺฮุดบทที่ 3

กล่าวว่า :

ดุอาอ์ขณะนั่งตะชะฮุด


“อัตต้าฮี้ยาตุฏ ฏ็อยยี่บาตุศ ศ่อล่าตุลิ้ลลาฮฺ , อัซซ๋าล่ามุ อ้าลัยก้า อัยยุฮันน่าบียุ วะเราะหฺม่าตุลลอฮิ ว่าบ้าร่อกาตุฮฺ ,  อัซซ่าลามุ อ้าลัยนา ว่าอ้าลา อิบาดิลลาฮิซซอลี่ฮีน , อัชฮ่าดุ อันลา อิลาฮ่า อิ้ลลัลลอฮฺ ว่าอัชฮ่าดุอันน่า มุฮัมม่าดัน อับดุฮู ว่าร่อซูลุฮฺ”

ความหมาย  “การเคารพภักดี สิ่งดีงามทั้งหลาย และการวิงวอนนั้น ล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺ (เพียงองค์เดียวเท่านั้น), ขอความสันติสุข , ความเมตตา และความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺจงประสบแด่ท่าน โอ้ผู้เป็นนบี , ขอความสันติสุข จงประสบแด่พวกเรา และแด่ป่วงบ่าวที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมของพระองค์อัลลอฮฺด้วยเถิด , ฉันขอปฏิญาณตนว่า ไม่มีการเคารพภักดีใด นอกจากพระองค์อัลลอฮฺ(เพียงองค์เดียวเท่านั้น) และฉันขอปฏิญาณตนว่า(นบี) มุหัมมัดนั้นเป็นบ่าว และเป็นศาสนทูตของพระองค์”

(เป็นหะดิษเศาะเฮียะฮฺ บันทึกหะดิษโดยมุสลิม หะดิษเลขที่ 612)


ดุอาอ์ตะชะฮฺฮุดบทที่ 4

กล่าวว่า :


ดุอาอ์ขณะนั่งตะชะฮุด

“อัตต้าฮี้ยาตุลิลลาฮฺ อัซซากิยาตุลิ้ลลาฮฺ ฏ็อยยี่บาตุลิลิ้ลาฮฺ , อัซซ๋าล่ามุ อ้าลัยก้า อัยยุฮันน่าบียุ วะเราะหฺม่าตุลลอฮิ ว่าบ้าร่อกาตุฮฺ ,  อัซซ่าลามุ อ้าลัยนา ว่าอ้าลา อิบาดิลลาฮิซซอลี่ฮีน , อัชฮ่าดุ อันลา อิลาฮ่า อิ้ลลัลลอฮฺ ว่าอัชฮ่าดุอันน่า มุฮัมม่าดัน อับดุฮู ว่าร่อซูลุฮฺ”

ความหมาย    “การเคารพภักดี ความบริสุทธิ์ และสิ่งดีงามทั้งหลาย ล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺ (เพียงองค์เดียวเท่านั้น), ขอความสันติสุข , ความเมตตา และความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺจงประสบแด่ท่าน โอ้ผู้เป็นนบี , ขอความสันติสุข จงประสบแด่พวกเรา และแด่ป่วงบ่าวที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมของพระองค์อัลลอฮฺด้วยเถิด , ฉันขอปฏิญาณตนว่า ไม่มีการเคารพภักดีใด นอกจากพระองค์อัลลอฮฺ(เพียงองค์เดียวเท่านั้น) และฉันขอปฏิญาณตนว่า(นบี) มุหัมมัดนั้นเป็นบ่าว และเป็นศาสนทูตของพระองค์”

(บันทึกหะดิษโดยอิมามมาลิก และบัยหะกีย์ ด้วยสายรายงานเศาะเฮียะฮฺ จากหนังสือ “สิฟะตุเศาะลาตินนบี” หน้า 163)


ดุอาอ์ขณะนั่งตะชะฮุด

เขียนโดย truth islam
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา