ความประเสริฐของภรรยาศอลิหะฮฺ

13 กพ. 61     1392

ความประเสริฐของภรรยาศอลิหะฮฺ

ความประเสริฐของภรรยาศอลิหะฮฺ
โดย:  ดร. อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา

ไม่มีผลตอบแทนและความประเสริฐใด ๆ ที่คู่ควรแก่ศรีภรรยาที่ศอลิหะฮฺ ที่ได้ทุ่มเททั้งพลังกายและพลังใจและยอมทนเหน็ดเหนื่อย และตรากตรำอย่างหนักกับภาระหน้าที่รับผิดชอบอันประเสริฐในการปรนนิบัติสามี เว้นแต่เป็นการตอบแทนอันนิรันดรในวันปรโลกเท่านั้น นั่น คือ สวนสวรรค์

ลองติดตามคำตรัสของอัลลอฮฺ ดังต่อไปนี้

“(นั่นคือ) บรรดาผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเรา และก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นคนที่นอบน้อม พวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ทั้งตัวพวกเจ้าและคู่ครอง/ภรรยาของพวกเจ้าในสภาพที่แช่มชื่นและปีติยิ่ง”

(สูเราะฮฺ อัซฮซุครุฟ 43 : 69/70 )

"(นั่นคือ) สวนสวรรค์อัดนฺ (เอเดน)ทั้งหลาย ที่พวกเขาจะเข้าไปพำนักอยู่พร้อม ๆ กับผู้กระทำดี

จากบรรดาบรรพบุรุษของพวกเขา คู่ครอง/ภรรยาของพวกเขา และลูกหลานของพวกเขา

ในขณะที่บรรดามะลาอิกะฮฺได้เข้าไปหาพวกเขาจากทุกประตูสวรรค์ (พร้อมกับกล่าวทักทายว่า)ความศานติจงมีแด่ท่าน

เนื่องด้วยความอดทนของพวกท่าน (เมื่อครั้งยังมีชีวิตบนโลก) และมันช่างเป็นที่พำนักบั้นปลายที่ดีกระไรเช่นนี้”
(สูเราะฮฺ อัรฺเราะอฺดุ 13 : 23-24)

“พวกเขาและบรรดาภรรยาของพวกเขาได้อยู่ภายใต้ร่มเงา (ในสวนสวรรค์) ซึ่งนอนพิงอยู่บนเก้าอี้นวมต่าง ๆ (อย่างมีความสุข)”
(สูเราะฮฺ ยาซีน 36 : 56 )

เช่นนี้แหละคือสัจธรรมและความประเสริฐของคู่ครองหรือศรีภรรยาที่ศอลิหะฮฺ ซึ่งมีความภาคภูมิใจที่ได้พำนักอยู่บนวิมานแห่งความสุขบนโลกนี้ ภายใต้ความเมตตาของอัลลอฮฺ โดยอาศัยความโปรดปรานแห่งการอุ้มชูของสามีอันเป็นสุดที่รักของเธอ ทั้งเขาและเธอได้อพยพไปพร้อม ๆ กันสู่สวนสวรรค์อัดนฺ ณ ที่พำนักอันถาวรและนิรันดรในวันปรโลก

จงภาคภูมิใจเถิด โอ้ศรีภรรยาผู้ศอลิหะฮฺ จงขัดเกลาพลังอีมานของเธอเสียใหม่ ด้วยคำสอนของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาและปราณี ซึ่งพระองค์ได้บังเกิดเธอขึ้นมาเพื่อน้อมรับการทดสอบจากพระองค์ พระองค์ได้ทรงให้ความช่วยเหลือแก่เธอในการเผชิญกับการทดสอบดังกล่าว พร้อมกับจัดเตรียมสวนสวรรค์อัดนฺสำหรับเธอพร้อม ๆ กับครอบครัวของเธอ เมื่อเธอผ่านการทดสอบนี้ได้

พึงสำนึกเถิดว่า ! การที่เธอสามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่ม/แถวของศรีภรรยาผู้ศอลิหะฮฺนั้น แท้จริงไม่ได้เป็นความสำเร็จของเธอแต่เพียงผู้เดียว แต่ทว่า ยังเป็นความสำเร็จของสามีสุดที่รักของเธอ ครอบครัว ลูกหลานและวงศ์ตระกูลของเธออีกด้วย ในทางกลับกัน ความล้มเหลวในการเป็นศรีภรรยาศอลิหะฮฺของเธอจะนำมาซึ่งความหายนะสู่ตัวเธอและทุก ๆ คนที่มีส่วนเกี่ยวพันกับเธอทั้งโลกนี้และโลกหน้า (ขออัลลอฮฺทรงให้เราแผ้วพานจากสิ่งดังกล่าวด้วยเถิด) 

พึงสำนึกเถิดว่า ! ศรีภรรยาผู้ศอลิหะฮฺนั้นเป็นหุ้นส่วนผู้สำคัญยิ่งในการสร้างบรรยากาศอันเป็นวิมานและความผาสุกในแต่ละครอบครัวและสังคม

ภรรยาผู้ศอลิหะฮฺ คือ ส่วนหนึ่งของความเมตตาของอัลลอฮฺที่น่าปีติยิ่งสำหรับสามีและสมาชิกในครอบครัว

ภรรยาผู้ศอลิหะฮฺ คือ หุ้นส่วนที่สำคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และชะตากรรมของแต่ละประชาชาติ สองมืออันบอบบางที่ถูกพลักดันโดยหัวใจอันอ่อนโยนและมุ่งมั่นของเธอสามารถปลุกพลังที่แข็งแกร่งเพื่อทำลายล้างโซ่ตรวนแห่งอธรรม

ภรรยาผู้ศอลิหะฮฺ คือ หุ้นส่วนที่สำคัญยิ่งในทุก ๆ ด้านของความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติบนโลกนี้และความปีติดีในวันปรโลกข้างหน้า

ดังนั้น โอ้พี่น้องมุสลิมมะฮฺผู้เป็นภรรยาและมารดาของบุตรทั้งหลาย ! เธอจงอดทนและมุ่งมั่นในการบังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบของบุคลิกภรรยาผู้ศอลิหะฮฺตามที่อัลลอฮฺและรสูลของพระองค์ได้สาธยายไว้ ภายใต้การโอบอุ้มของสามีอันเป็นสุดที่รักของเธอ แล้วเธอจะพบกับความสำเร็จสู่สวนสวรรค์อัดนฺอันนิรันดร พร้อม ๆ กับสามีสุดที่รักของเธอและครอบครัวของเธอ ซึ่งมีลำธารหลากสายและหลายรสชาติไหลเอื่อยอยู่ใต้มันอย่างไม่รู้จักเหือดแห้งและอ่อนล้า

นี่คือคุณค่าของชีวิตเธอที่แท้จริง และนี่คือความสำเร็จที่เที่ยงแท้และมีค่ายิ่งในการเดินทางสู่โลกอันนิรันดรของเธอ.


หนังสือ ภรรยาที่ศอลิหะฮ์
แปลโดย : อุษมาน อิดรีส / Islam House

เป็นเพื่อน Line กับเรา