จ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺ ด้วยเงินแทนอาหารได้หรือไม่ และใครมีสิทธิได้รับซะกาตฟิฏเราะฮฺ


มาแรงรอบสัปดาห์