มารยาทในวันอีด มีอะไรบ้าง ที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ : islamhouses


11,348 ผู้ชม

สำหรับชาวมุสลิม มีอีดหรือวันตรุษพื้นฐานอยู่สองวัน คือ อีดิ้ลฟิตรฺและอีดิ้ลอัฎฮา มารยาทในวันอีดท่านนบีกล่างไว้ว่า...


มารยาทในวันอีด มีอะไรบ้าง ที่ท่านนบีได้กล่าวไว้

สำหรับชาวมุสลิม มีอีดหรือวันตรุษพื้นฐานอยู่สองวัน คือ อีดิลฟิตรฺและอีดิ้ลอัฎฮา

อีดิ้ลฟิตรฺ (อีดิ้ลฟิตรี) คือ วันหลังที่ได้ปฏิบัติกิจจำเป็นของอิสลาม คือ การถือศีลอด ในเดือนรอมฏอน ได้แก่ วันที่หนึ่งของเดือนเซาวาล เป็นวันแห่งความรื่นเริง วันแห่งความสุข วันแห่งการกินการดื่ม ซึ่งวันนี้เป็น วันแห่งความดีใจ ท่านนบี (ซ.ล.) กล่าวว่า: 

ความว่า  : “สำหรับผู้ถือศีลอดนั้นมีความดีใจอยู่สองครั้งคือ หนึ่ง ดีใจเมื่อถึงวันแห่งการละศีลอด สอง ดีใจที่ได้พบกับพระผู้อภิบาลของเขาเนื่องจากเขาได้ถือศีลอด”   (บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิม)

อีดที่สอง คือ อีดิ้ลอัฏฮา อันเป็นวันที่แล้วเสร็จจากการทำฮัจญ์ของผู้ทำฮัจญ์ ณ นครมักกะฮฺ ได้แก่วันที่ 10 ของเดือนซุลฮิจยะฮฺ เป็นวันฉลองความสำเร็จในการทำฮัจญ์และมีการนำเนื้อสัตว์พลีไปแจกจ่ายแก่คนยากจนซึ่งถือเป็นการเอื้อเฟื้อคนในสังคมเดียวกัน

ท่านนบี (ซ.ล.) ได้บัญญัติแก่ประชาชาติของท่านให้มีวันอีดหรือวันตรุษสองวัน เมื่อครั้งที่ท่านได้เดินทางมายังนครมะดีนะฮฺ และชาวมะดีนะฮฺนั้นมีวันรื่นเริงอยู่สองวัน  

ท่านนบี  (ซ.ล.) ก็ได้สอบถามพวกเหล่านั้นว่า สองวันนี้เป็นวันอะไรหรือ ?  

พวกเขาตอบว่า ในสองวันนี้พวกเราถือเป็นวันรื่นเริงมาแต่ยุค ญาฮิลียะฮฺ  

ท่านนบี (ซ.ล.)  จึงประกาศ ณ บัดนั้นว่า “แท้จริงอัลลอฮฺได้เปลี่ยนวันทั้งสองแก่พวกเจ้าเป็นวันที่ดีและเป็นสิริมงคลกว่าแก่พวกเจ้าแล้ว คือ วันอีดิ้ลฟิตรฺและอีดิ้ลอัฎฮา”  (บันทึกโดยอบูดาวูด)

มารยาทในวันอีด มีอะไรบ้าง ที่ท่านนบีได้กล่าวไว้

ในสองวันอีด คือ วันอีดิ้ลฟิตรฺและอีดิ้ลอัฎฮานั้น ศาสนาอนุญาตให้มีการริ่นเริงได้ตลอดสองวัน แต่ต้องเป็นการรื่นเริงที่ไม่ทำให้ลืมอัลลอฮฺ หมายถึง ต้องไม่เป็นการรื่นเริงที่กระทำสิ่งที่ผิดศาสนา แต่ต้องแสดงออกในความดีใจที่อยู่ในกรอบแห่งศาสนาเท่านั้น เพราะการรื่นเริงหลังเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติศาสนกิจมานั้น ต้องไม่ทำสิ่งใดที่จะเป็นการทำลายผลแห่งการทำดีก่อนหน้านี้ด้วย

อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ตรัสในบทมุฮัมมัด โองการที่ 33

ความว่า : “โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าจงภักดีต่ออัลลอฮฺ และจงภักดีต่อศาสนทูต และจงอย่าทำลายกุศล การปฏิบัติดีของพวกเจ้าเลย” 

และเพื่อให้มีความสุขกับวันแห่งการรื่นเริง และให้ความดียังคงอยู่ ควรจะปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะมารยาทในวันอีด ซึ่งต่อไปนี้เป็นเพียงมารยาทบางส่วนเท่านั้น คือ

มารยาทในวันอีด มีอะไรบ้าง ที่ท่านนบีได้กล่าวไว้

มารยาทวันอีดิ้ลฟิตรฺ (อีดิ้ลฟิตรี)

1. ปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ นับแต่คืนวันอีด ด้วยการซิกรุลลอฮฺ ละหมาด และอ่านอัลกุรอาน

2. อาบน้ำ แปรงฟัน ใส่น้ำหอม และแต่งตัวด้วยชุดใหม่หรือที่สวยที่สุดเท่าที่มี

3. กล่าวตักบีรให้มากนับแต่คืนวันอีดจนรุ่งเช้าเข้าละหมาด

4. จัดออกซะกาตฟิตเราะฮฺแต่เช้าก่อนละหมาดอีด และอนุญาตให้ออกซะกาตได้เมื่อเริ่มเข้ารอมฏอน

5. ทำกุศลทานให้มาก ด้วยการบริจาคแก่คนยากจน แม่หม้าย กำพร้า และผู้ด้อยโอกาส

6. แสดงออกถึงความดีใจและร่าเริงโดยทางใบหน้าและพฤติกรรม

7. เดินทางไปละหมาดอีดที่มัสยิดตั้งแต่เช้า และควรเดินไปทางหนึ่งและกลับอีกทางหนึ่ง เพื่อให้บรรดามลาอิกะฮฺจะได้เป็นพยานให้ทั้งสองเส้นทาง

8. ควรรับประทานอาหารเล็กน้อย ก่อนจะไปละหมาดอีดที่มัสยิด

9. ร่วมละหมาดอีด และควรให้ล่าช้าเล็กน้อย เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ได้ออกซะกาตฟิตเราะฮฺได้จัดการ ให้เรียบร้อย เมื่อละหมาดแล้วก็ควรฟังคุตบะฮฺจนแล้วเสร็จ เพื่อได้กุศลในการฟังธรรม และได้ประโยชน์ ในการนำไปปฏิบัติ

10. ให้สลามแก่ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทมิตรสหาย เพื่อนบ้าน และทักทายต่อกันด้วยคำว่า “ตะก๊อบบะลัลลอฮุ มินนาวะมิงกุม”

11. ออกเยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ เพื่อน ๆ รวมทั้งญาติพี่น้องพ่อแม่ที่อยู่ในสุสานแล้ว

12. เพิ่มการทำดีและทำการกุศลให้มากเป็นทวีคูณ รวมทั้งละการทำบาปทุกรูปแบบ เพราะเมื่อเป็นวันดีก็ควรทำดีเป็นการให้เกียรติต่อวันสำคัญทางศาสนา

มารยาทวันอีดิ้ลอัฎฮา

มารยาทที่พึงปฏิบัติในวันอีดิ้ลอัฎฮานั้น ก็เป็นเหมือน เช่น มารยาทในวันอีดิลฟิตรฺ เพียงมีข้อสังเกตบางอย่างเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้มีการตักบีรหลังละหมาดประจำวัน นับแต่คืนวันอีดจนกระทั่งเวลาอัศริของวันที่สามของวันตัซรีก คือ นับต่อจากวันอีดอีกสามวัน

2. รีบทำการละหมาดอีดแต่เช้า เพื่อจะกลับมาเชือดกุรบาน

3. ไม่ต้องรับประทานอาหารก่อนการละหมาดอีดอัฎฮา

4. ให้เชือดสัตว์เป็นกุรบานสำหรับผู้มีความสามารถ

5. จัดการแบ่งสัดส่วนเนื้อกุรบานเป็นสามส่วน ดังนี้ หนึ่งส่วน ให้ตนเองและครอบครัว ส่วนที่สอง ให้ญาติสนิทมิตรสหาย และส่วนที่สาม ให้แก่คนยากจนอนาถา

credit: www.islammore.com

ภาพ: ไฟล์อินเทอร์เน็ต 

อัพเดทล่าสุด