ได้รับปราสาท 1 หลังในสวรรค์ และ 1 ล้านผลบุญ


ได้รับปราสาท 1 หลังในสวรรค์ และ 1 ล้านผลบุญ 

เราสามารถที่จะอ่านคํากล่าวรําลึกถึงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ต่อไปนี้ได้ภายใน 5 วินาที และผู้ใดที่อ่านคํากล่าวนี้เพียง 1 ครั้ง ขณะเข้าหรือเดินตลาด อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงบันทึกผลบุญให้แก่เขาถึง 1 ล้านผลบุญ และพระองค์ จะทรงลบล้างความผิดให้แก่เขาถึง 1 ล้านความผิด และจะทรงสร้างปราสาทให้แก่เขา 1 หลัง ในสวนสวรรค์

ได้รับปราสาท 1 หลังในสวรรค์ และ 1 ล้านผลบุญ

คําอ่าน “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮุ วะฮ์ดะฮู ลาชะรีกะละฮ์ ละฮุลมุลกู้ วะละฮุลฮัมดุ ยุฮ์ยี วะยุมีตู้ วะฮฺวะ อะลา กุลลิ ชัยอิน ก่อดี้ร”

ความว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ เพียงองค์เดียวเท่านั้น ไม่มีหุ้นส่วนใดๆสําหรับพระองค์ กรรมสิทธิ์และมวลการสรรเสริญนั้นเป็นของพระองค์ พระองค์จะทรงให้มีชีวิตและให้ตาย และพระองค์นั้น ทรงปรีชาสามารถเหนือทุกสิ่ง

ณ ที่ตลาดใดก็ตาม อัลลอฮ์ “ จะทรงบันทึก ให้แก่เขา 1 ล้านผลบุญ และลบล้างความผิดให้แก่เขา 1 ล้านความผิด และพระองค์จะทรงสร้างที่พํานักให้ แก่เขาในสวนสวรรค์”

บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์ และมุสลิม

ได้รับปราสาท 1 หลังในสวรรค์ และ 1 ล้านผลบุญ

อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงให้สัญญากับเราด้วยการตอบแทนอันมหาศาล พร้อมกับอภัยในความผิด และมอบที่พํานักให้ในสวนสวรรค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่เรากล่าวถ้อยคํานี้ ถึงแม้กระนั้น เราก็ยังคงเพิกเฉยและ ละเลยต่อการตอบแทนดังกล่าว มิใช่เพราะสาเหตุใดเลย นอกจากความไม่ใส่ใจจากตัวของเราเอง ขออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงปกป้อง รักษาเรา และทรงให้เราเป็นผู้ที่สละตนเอง เพื่อศาสนาของพระองค์ และเป็นผู้ที่รับฟังดํารัสของพระองค์และปฏิบัติตามพระดํารัสนั้นอย่างดีที่สุด

ดังนั้น เราจงเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงสรรเสริญพวกเขา ในดํารัสของพระองค์ที่ว่า :

ความว่า: “บรรดาชาย ผู้ที่การค้า การขายมิได้ทําให้พวกเขาเหินห่างจากการรําลึกถึงอัลลอฮ์” อันนูร 24 : 37

จากหนังสือ: เพียงไม่กี่นาทีกับความดีเท่าภูเขา

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23509

อัพเดทล่าสุด