เหตุผลที่ทําให้ อิบลีส ทําผิด!


เมื่ออิบลีสกล่าวว่า “ฉันดีกว่าเขา พระองค์ทรงสร้างฉันมาจากไฟ และพระองค์ทรงสร้างเขามาจากดิน” มันก็ทําผิดด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้...


เหตุพลที่ทําให้ อิบลีส ทําผิด!

เมื่ออิบลีสกล่าวว่า “ฉันดีกว่าเขา พระองค์ทรงสร้างฉันมาจากไฟ และพระองค์ทรงสร้างเขามาจากดิน” มันก็ทําผิดด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

1) ถึงแม้ใครจะได้ประโยชน์บางอย่างจากไฟ ความชั่วก็ยังคง ถูกซ่อนเร้นอยู่ในนั้น ความชั่วจะถูกยับยั้งได้ก็โดยการควบคุมมันไว้ หากไม่ควบคุมมัน มันก็จะทําลายท้องทุ่งและฝูงสัตว์ซึ่งแต่ละอย่างซ่อนความดีและความจําเริญไว้ เมื่อใดก็ตามที่ผืนดินถูกไถหว่านและพลิกฟื้น ความจําเริญ ความดีงามและผลของมันก็จะปรากฏ ดังนั้น เราจะเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นได้อย่างไร ?

2) อัลลอฮฺได้ทรงทําให้โลกนี้เป็นสถานที่สําหรับบ้านของพระองค์ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ใช้เป็นสถานที่สําหรับเอ่ยนามของพระองค์และเพื่อที่พระองค์จะได้รับการสดุดีทั้งในยามเช้าและยามเย็น โดยเฉพาะบ้านของพระองค์ที่นครมักกะฮฺ ซึ่งพระองค์ได้ทรงมีบัญชาให้สร้างขึ้นสําหรับมนุษยชาติ เพื่อเป็นความจําเริญและได้ทําให้เป็นทางนําสําหรับประชาชาติทั้งมวล แค่บ้านของอัลลอฮุอยู่บนโลกนี้ก็เป็นเกียรติอย่างเพียงพอและเหนือกว่าไฟอยู่แล้ว

3) ธรรมชาติของไฟนั้นตรงข้ามกับผืนดิน ไฟเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายและทําลายอะไรก็ตามที่เข้าไปสัมผัสมัน

4) ผืนดินเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสิ่งมีชีวิต เพราะสิ่งมีชีวิตต้องการมันในขณะที่สัตว์ไม่ต้องการไฟแต่ประการใดและมนุษย์ก็ไม่จําเป็นต้องอาศัยมันเป็นวันเป็นเดือน

5) เนื่องจากการมองอะไรอย่างผิวเผิน อิบลีสที่ถูกสาปแช่งจึงได้เห็นดินเหนียวว่าเป็นส่วนผสมของดินกับไฟและดูถูกสิ่งนั้น แต่มันหารู้ไม่ว่าดินเหนียวเป็นส่วนประกอบของธาตุสองอย่าง นั่นคือ น้ำที่อัลลอฮ์ทรงสร้างสิ่งที่มีชีวิตทุกสิ่งและดินที่พระองค์ได้ทรงทําให้เป็นคลังแห่งประโยชน์และความจําเริญต่างๆ ถ้าหากมันมองเห็นองค์ประกอบของดินเหนียว มันก็จะเห็นว่าดินเหนียวนั้นดีกว่าไฟ

6) ถึงแม้ข้อโต้เถียงว่าไฟดีกว่าดินจะใช้ได้ แต่มันก็ไม่จําเป็นว่าสิ่งที่ถูกสร้างมาจากไฟจะดีกว่าสิ่งที่ถูกสร้างมาจากดิน พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมีอํานาจเหนือทุกสิ่งทรงสามารถสร้างอะไรบางสิ่งจากธาตุที่ต่ำต้อยด้อยค่ากว่า ให้ดีกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาจากธาตุที่สูงค่ากว่าได้ เราพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของขั้นตอนสุดท้ายมากกว่าที่จะพิจารณาถึงความไม่สมบูรณ์ของธาตุที่ถูกนํามาใช้สร้างชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งไม่สามารถมองพ้นไปจากธาตุที่นํามาใช้สร้างและไม่สามารถข้ามไปสู่ความสมบูรณ์ของรูปแบบและความดีของการสร้างสรรค์ได้

ที่มา: ญินชีวิตที่เร้นลับ

โดย: บรรจง บินกาซัน

อัพเดทล่าสุด