ญิน ตายหรือไม่


ส่วนคําถามที่พวกญินมีอายุยืนยาวแค่ไหนนั้น ความรู้ของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เท่าที่อัลลอฮฺได้ทรงบอกแก่เราเกี่ยวกับอิบลีสว่ามันจะเฝ้าดูและคอยจนกระทั่งวันแห่งการฟื้นคืนชีพ


ญิน ตายหรือไม่

โดย บรรจง บินกาซัน

แน่นอนที่สุด ญินจะต้องตายเพราะมันตกอยู่ในข่ายคำพูดของอัลลอฮฺที่ได้ทรงกล่าวว่า:

ทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินย่อมสิ้นสลาย แต่พระพักตร์ของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกียรติเท่านั้นที่ยังคงดํารงอยู่ ดังนั้น ความโปรดปรานอันใดของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่เจ้าทั้งสองจะปฏิเสธ ? (กุรอาน 55 : 26-28)

ท่านนบีมุฮัมมัด (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) ได้กล่าวในการวิงวอนของท่านว่า “ฉันขอความคุ้มครองจากอํานาจของพระองค์ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากไปจากพระองค์ โอ้ พระองค์ผู้ทรงไม่ตาย ญินและมนุษย์ต่างหากที่ตาย” (รายงานโดย บุคอรี)

ส่วนคําถามที่พวกญินมีอายุยืนยาวแค่ไหนนั้น ความรู้ของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เท่าที่อัลลอฮฺได้ทรงบอกแก่เราเกี่ยวกับอิบลีสว่ามันจะเฝ้าดูและคอยจนกระทั่งวันแห่งการฟื้นคืนชีพ

มันกล่าวว่า “โปรดทรงผ่อนผันแก่ฉันจนกระทั่งวันที่พวกเขาจะถูกทําให้ฟื้นคืนชีพ” พระองค์ทรงกล่าวว่า “เจ้าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ ได้รับการผ่อนผัน” (กุรอาน 7 : 14-15)

อายะฮฺ(ประโยค)นี้ชี้ให้เห็นว่า นอกจากสิ่งอื่นๆ ที่ได้รับการผ่อนผันแล้ว อิบลีสก็ได้รับการผ่อนผันด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามกุรอานก็ไม่ได้ชี้ว่าญินทั้งหมดได้รับการผ่อนผัน ดังนั้น ในขณะที่มีความเป็นไปได้ที่ญิน จะได้รับการผ่อนผัน แต่ก็ไม่มีอะไรที่ชี้ว่าพวกมันทั้งหมดได้รับการผ่อนผัน

https://islamhouse.muslimthaipost.com

มีหลายรายงานที่ชี้ว่าพวกญินต้องตาย รายงานหนึ่งก็คือเรื่องการที่คอลิด อิบนุล วะลีด ได้ฆ่าชัยฏอนอัล-อุซซา (ต้นไม้ที่พวกอาหรับเคารพบูชาในสมัยยุคงมงาย) นอกจากนี้แล้วก็มีรายงานเกี่ยวกับสาวกของท่านนบีที่ฆ่ายินตนหนึ่งซึ่งอยู่ในรูปของงูพิษและรายงานอื่นๆ อีก เกี่ยวกับเรื่องนี้มีคําพูดที่ชัดเจนจาก อิบนุ อับบาส ซึ่งกล่าวว่า อิบลีสเท่านั้นที่ได้รับการผ่อนผัน

https://islamhouse.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด